Elinstallatör

Här hittar du som elinstallatör information som du behöver när du utför arbete i anslutning till vårt elnät.

Som elinstallatör är du länken mellan oss och våra kunder och vi är måna om att vårt samarbete är bra. För att underlätta samarbetet har vi tagit fram en teknisk anvisning för elinstallation där vi förtydligar vilka krav vi har på elinstallationer i vårt nät.

Teknisk anvisning för elinstallation

Observera förlängda leveranstider

Det gällande världsläget skapar brist på material och komponenter vilket drabbar oss och våra leverantörer. Detta medför att leveranstiderna för elanslutningar kommer att vara längre än normalt.
Behöver du en elanslutning rekommenderar vi att din installatör skickar in en föranmälan så fort som möjligt.

Registrera ärenden via föranmälan.nu

Sundsvall Elnät använder enbart föranmälan.nu för alla för- och färdiganmälningar. Som installatör kan du följa ditt ärende genom hela processen från föranmälan till färdiganmälan.

Kom igång med vår webbaserade föranmälan

  1. Skapa ett konto för ditt elinstallationsföretag på föranmälan.nu
  2. Registrera kontaktuppgifter
  3. Du får inloggningsuppgifter och kan börja använda tjänsten

Så här går det till:

   1. Kunden anlitar ett registrerat installationsföretag
   2. Elinstallatören upprättar en föranmälan på föranmälan.nu. Beroende på vad för elinstallation som ska göras behöver olika dokument bifogas, exempelvis situationsplan och elcentralritning, se våra tekniska anvisningar enligt ovan för mer information.
   3. Kunden får en offert och ett nätavtal från Sundsvall Elnät.
   4. När kunden accepterat offerten får elinstallatören ett installationsmedgivande och arbetet kan påbörjas. För juridiska personer skickas fakturan ut i detta skede.
   5. När arbetet är utfört gör elinstallatören en färdiganmälan på föranmälan.nu.
   6. Sundsvall Elnät kontrollerar vid vissa fall och spänningssätter anläggningen.

Tänk på:
Fyll i alla uppgifter som efterfrågas. Om relevanta uppgifter saknas kommer anmälan att avvisas för komplettering av det som saknas.

Vid anslutning av en ny anläggning får inget arbete påbörjas innan ni får ett installationsmedgivande av oss. Beroende på hur elnätet ser ut i området, hur det är belastat och hur mycket effekt som beställs kan vi behöva utföra åtgärder i nätet för att möta behoven. För att få önskat anslutningsdatum är det därför viktigt att anmäla arbetet i god tid. Se utförliga krav i dokumentet teknisk anvisning för elinstallation

Tänk på:

 • Bifoga alltid situationsplan och elcentralritning.
 • Mätarskåp för villa, lägenhet samt fritidshus ska placeras så åtkomst kan ske utan tillträde till bostaden.
 • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för anslutning och vi måste återkomma vid ett senare tillfälle debiteras installatören en återbesöksavgift, se aktuell prislista. Prislista från 2023-01-01
 • För juridiska personer tillämpas förskottsbetalning av anslutning och fakturan ska vara betald innan anslutning sker.

För högspänningsanslutning och kabelförläggning, se krav i dokumentet teknisk anvisning för elinstallation.

Hur lång tid tar det?

Anslutning 16-25 A sker normalt 6 veckor efter accepterad offert och under förutsättning att färdiganmälan kommit in i tid  samt att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter erhålls.

Anslutningar 35 A och större, sker enligt överenskommen tidplan, dock minst 6 veckor efter accepterad offert under förutsättning att färdiganmälan kommit in i tid samt att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter erhålls.

När en säkringsändring ska göras är det viktigt att som elinstallatör kontrollera den totala effekten på fastigheten som ändringen gäller för. Säkringsändringar i intervallet 16-25 A kan i normalfallet göras utan servisändring.

Tänk på:

   • Vid en säkringshöjning gör Sundsvalls Elnät en bedömning om kapaciteten i elnätet klarar en uppsäkring.
   • Om säkringshöjningen kräver en servisändring tillkommer kostnader för det och en föranmälan om servisändring måste göras av elinstallatören.

En ändring av en befintlig servis kan vara bland annat:

   • Utökning av servisledning,
   • Omskarvning av egen serviskabel,
   • Flytt eller ombyggnad av mätarplacering,
   • Ändring från luftledning till jordkabel.

Tänk på:

   • Som elinstallatör är du ansvarig för att kontrollera förutsättningarna gällande servisändringen, exempelvis det totala effektbehovet för hela fastigheten.
   • För juridiska personer tillämpas förskottsbetalning och fakturan ska vara betald innan vårt arbete sker.

Byggkraft används vid nybyggnad, ombyggnad, reparation och rivning. Byggkraft anses inte ha en längre varaktighet än 1 år.

Tillfällig anläggning för ambulerade verksamhet eller tillfälliga evenemang anses inte ha en längre varaktighet än 6 månader.

Tänk på:

   • Vi ansluter max 10 meter från vår anslutningspunkt.
   • Sundsvall Elnät ansvarar för serviskabeln fram till anslutningspunkten och därefter ansvarar vi inte för utlösningsvillkoret.
   • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för inkoppling och vi måste återkomma vid ett senare tillfälle debiteras installatören en återbesöksavgift, se aktuell prislista.  Prislista från 2023-01-01

Se även våra krav på tillfälliga anläggningar i dokumentet teknisk anvisning för elinstallation

Vid installation av produktionsanläggning är det viktigt att följa våra tekniska krav.

Tekniska krav Produktionsanläggningar Typ A

Tänk på:

   • Att en brytare av produktionsanläggningen alltid är tillgänglig för Sundsvall Elnäts personal.

Under annat föranmäls arbeten gällande:

   • Installation av anläggningar för uppvärmning
   • Ombyggnad från 1-fas till 3-fas
   • Bruten plombering
   • Återinkoppling/återanslutning av servis
   • Reservkraft/UPS-anläggning

För utförlig instruktion, se dokumentet teknisk anvisning för elinstallation