Producera egen el

Funderar du på att börja producera egen el? Här hittar du information om din anslutning av produktionsanläggning.

Din produktionsanläggning måste anmälas till oss innan installationen påbörjas. Ta kontakt med en auktoriserad installatör som lämnar in en anmälan till oss via föranmälan.nu

Några tips:

Som småskalig elproducent får du producera en effekt upp till 1500 kW.  Mikroproduktion innebär att du producerar förnybar el i liten skala och att produktionen främst är tänkt för eget bruk. Din elanläggning får ha en huvudsäkring på max 63 A och ha en märkeffekt på högst 43,5 kW. För att räknas som mikroproducent måste du förbruka mer el än vad du matar in på elnätet.

Tänk på:

  • Att ta kontakt med oss i god tid. Medför din anslutning att vårt elnät behöver förstärkas kan det medföra att anslutningen blir försenad.
  • Att om din nuvarande säkring inte klarar den effekten du installerar och du måste öka säkringen så kan det innebära en kostnad för dig.
  • Att en brytare för anläggningen alltid ska finnas tillgänglig för oss, se våra tekniska krav.
  • Att produktionsanläggningen inte får tas i drift utan godkännande från Sundsvall Elnät.
  • Efter att installatören färdiganmält anläggningen byter vi elmätare och gör en kontroll inom 15 arbetsdagar.

Läs vidare angående skrift om föranmälan vid installation av solceller hos Energiföretagen.

Ersättning för nätnytta

Nätnytta är den minskade kostnad vi på Sundsvall Elnät får när vi kan leverera anläggningsinnehavarens inmatade överskottsel till dennes grannar istället för att transportera el lång väg genom elnätet, vilket ger nätförluster i form av värme. Vi ersätter kunden för den nätnytta som skapas.

Ersättning för överskottsproduktion

Sundsvall Elnät som elnätsbolag köper inte in överskottsproduktion. Den elhandlare anläggningsinnehavaren köper el av måste enligt lag ta emot överskottselen, men elen kan även säljas till valfri elhandlare. Försäljningen av överskottsel är momspliktig om den överstiger 30 000 kronor, se regler hos Skattemyndigheten.

Aktuell nätnyttoersättning  samt avgifter, se aktuell prislista.

Prislista från 2023-01-01

Återbesöksavgift

Om anläggningen trots att färdiganmälan kommit in inte är klar vid vårt besök för kontroll av anläggningen kommer en återbesöksavgift om 2500 kr exkl. moms att debiteras.