Två avtal – elnät och elhandel

Som kund behöver du två avtal, ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger nätet där du bor, och ett elhandelsavtal med det företag som du köper din el av.

Om du bor inom vårt nätområde får du två fakturor – en från oss och en från elhandelsföretaget.

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är ditt elnätsföretag enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Sundsvall Elnät har idag Sundsvall Energi som anvisat elhandelsföretag.

Tänk på detta

  1. Kontakta nuvarande elhandlare för att säga upp ditt avtal. I samband med uppsägning tar du reda på uppsägningstid för att veta när du kan starta det nya avtalet.
  2. Kontakta den nya leverantören och meddela när du vill att avtalet ska påbörjas.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag:

  •  Personnummer.
  •  Namn, adress och telefonnummer.
  •  Den dag då du vill att ditt nya elhandelsavtal ska börja gälla.
  •  Anläggningsid och områdesid. Uppgifterna finns på fakturan från oss.

Andra webbplatser:

Energimarknadsinspektionen