I april får de första kunderna i vårt område sin elpriskompensation

Enligt förordningen om elpriskompensation har regeringen beslutat att kompensera de hushåll som i december 2021 samt januari och februari 2022 drabbades av förhöjda elpriser. Elnätsbolagen i Sverige har, i och med beslutet, fått i uppdrag att sköta det administrativa förfarandet kring elpriskompensationen och i april räknar vi med att kompensera de första hushållen i vårt elnätsområde.

Vilka kommer att kompenseras?
Hushåll som förbrukat från 700kWh och uppåt i december, januari, februari har rätt till kompensation upp till 2000 kronor per ovan nämnda månad/månader, enligt den tabell som tagits fram. Tabellen hittar genom att klicka här.

 

Hur kompenseras jag?
Vi, på Sundsvall Elnät, kommer uteslutande att kompensera berörda kunder med ett avdrag på kommande fakturor, även kallat kreditering. I de fall summan för kompensationen är högre än fakturabeloppet förs resterande belopp (tillgodobelopp) över till nästkommande faktura/fakturor, fram tills det att den totala summan av kompensationen dragits av.

När kompenseras jag?
För att kunna kompensera dig som berörs behöver vi först motta de pengar vi ansökt om hos Kammarkollegiet och fönstret för att ansöka öppnades den 15 mars. När vi mottagit pegarna kan vi påbörja arbetet med att kompensera och vår målsättning är att de första kunderna i vårt elnätsområde ska bli kompenserade på fakturan som skapas i april. Vid vilken tidpunkt du kompenseras är avhängt på vilket fakturaintervall du har, dock senast i december 2022.

Nyttiga länkar
Regeringskansliet ger svar på vanliga frågor
Läs förordningen om elpriskompensationen

 

Varför får man denna kompensation?

Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna under vintern väljer regeringen att gå fram med en elpriskompensation. Stödet når omkring 2 miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige.
Regeringen har då beslutat att alla som förbrukat från 700kwh och uppåt ska kompenseras enligt den tabell som tagits fram.

Varför betalar Elnäten ut kompensationen och inte energibolagen?

För att elnätsbolagen finns i ett geografiskt begränsade områden, vilket gör administrationen enklare och tryggare än att energibolagen genomför utbetalningen.

Måste jag söka om pengarna?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation. Detta sker automatiskt och ligger du inom spannet för kompensation kommer vi att kreditera nästkommande faktura/fakturor med det belopp du är berättigad till.

När får jag pengarna?

Först behöver Sundsvall Elnät få pengar från Kammarkollegiet.
Därefter kan vi fördela ut dem, i form av avdrag/kreditering av fakturor.

Hur ser fakturan ut? 
Nedan ser du ett exempel på hur fakturan ser ut om du fått kompensation för samtliga tre månader. 

 

Får man slå ihop sin förbrukning för dessa tre månader?

Nej. Kompensationen beräknas per månad. Har du exempelvis förbrukat 500kWh per månad får du inte slå ihop detta.

Hur mycket får jag i kompensation?

Det beror på hur mycket el du förbrukat under december, januari och februari.
Se ”prislista” för rätt belopp.

Förbrukning (kWh) Stöd per månad (kr)

700 – 899 = 100

900 – 999 = 200

1000 – 1099 = 300

1100 – 1199 = 400

1200 – 1299 = 500

1300 – 1399 = 700

1400 – 1499 = 900

1500 – 1599 = 1100

1600 – 1699 = 1300

1700 – 1799 = 1500

1800 – 1899 = 1700

1900 – 1999 = 1900

2000 eller mer = 2000

 

 

Var kan jag se mina fakturor och hålla koll på detta?

Genom att logga in på mina sidor kan du ta del av dina fakturor samt se din förbrukning.

Jag vill ha pengarna utbetalda till mitt konto, hur går jag tillväga?

Sundsvall Elnät (vi) betalar inte ut några pengar utan kompensationen sker endast via avdrag, även kallat kreditering, på kommande fakturor. Om kompensationen överstiger beloppet på fakturan kommer ditt överskjutande tillgodobelopp att dras från efterföljande fakturor tills det att hela kompensationen erhållits.

Hur går avdragen/krediteringen till?

Kompensationen sker via avdrag på kommande fakturor. Om kompensationen överstiger beloppet på fakturan kommer ditt överskjutande tillgodobelopp att dras från efterföljande fakturor tills det att hela kompensationen erhållits.

Jag flyttade under december/januari/februari. Får jag ersättning för den tiden jag bott på adressen?

Du som flyttat kommer att få ersättning för den tid du bott på adressen och kompensationen kommer i första hand att användas som ett avdrag/kreditering på den slutfaktura du får av oss. Skulle det visa sig att din kompensation överstiger slutfakturans totalbelopp kommer du att få ett brev av oss med vidare information.

Får man stödet om man har flera bostäder? Fritidshus och bostad?

Ja. Stödet gäller för alla privata hushåll/anläggningar som förbrukat mer än 700kWh under december 2021 samt januari och februari 2022.Får jag som bor i lägenhet också kompensation?
Stödet gäller för alla privata hushåll/anläggningar som har ett eget elnätsavtal samt förbrukat mer än 700kWh under december 2021 samt januari och februari 2022. Lägenhetsinnehavaren i en bostadsrättsförening med gemensamhetsel är inte berättigad till elpriskompensation. Detsamma gäller för dig som bor i en hyresrättslägenhet där elen ingår i hyran.

Jag har en skuld hos er, kan ni använda kompensationen till att betala min skuld?
Du kan inte använda kompensationen till att betala tidigare skulder utan denna kan enbart jämkas mot kommande fakturor.


Går det att lita på elmätarställningen?

Ja, du kan lita på mätarställningen. Din kompensation baseras på den förbrukning du fakturerats för.

Min elmätare står still, hur kan ni då räkna ut vilken kompensation jag ska ha?
Om din elmätare står still har heller ingen el betalats för och du kommer således inte att kompenseras. När din elmätare återupptar mätning kompenserar vi dig som förbrukat över 700kWh under perioden december till februari enligt den tabell som tagits fram.

Ni har inte kunnat läsa av min mätare, vad händer då?
Vi arbetare kontinuerligt med att läsa av elmätare som, av olika anledningar, inte har kunnat leverera mätarställningar till oss. När vi har en avläsning på en mätare så kompenseras du som förbrukat mer än 700kWh under december 2021, januari samt februari 2022.

Varför får de med fast avtal stöd? De har ju inte drabbats av prisökningarna?
De som har fastprisavtal har en slags försäkring. De har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar och dessutom har priserna på nya fastprisavtal nu gått upp. Även den som sprider ut kostnaden för det här över längre tid ska ha rätt till ersättning.

Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?
Nej, det är inte aktuellt i dagsläget. Regeringens förslag om förlängd elpriskompensation för mars månad gäller enbart elprisområden tre och fyra, det vill säga södra- och mellersta Sverige. På www.natomraden.se kan du läsa mer om detta.

Hur många kunder berörs?

Närmare 9000 kunder i vårt nät.

According to the ordinance on electricity price compensation, the Swedish Government has decided to compensate the households that in December 2021 and January and February 2022 were affected by increased electricity prices. With the decision, the electricity network companies in Sweden have been commissioned to handle the administrative procedure for electricity price compensation, and in April we expect to compensate the first households in our electricity network area.

Who will be compensated?

Households that have consumed from 700kWh and more in December, January, February are entitled to compensation, according to the chart produced. You can find the chart here

How will i compensated?

We, at Sundsvall Elnät, will exclusively compensate affected customers with a deduction on future invoices, also called credit. This means that no money will be paid to you who are affected by the compensation. In cases where the sum for the compensation is higher than the invoice amount, the remaining amount (credit amount) is transferred to the next invoice / invoices, until the total amount of the compensation has been deducted

When will i be compensated?

To be able to compensate you who are affected, we first need to receive the funds we applied for at the “Chamber of Deputies” and the possibility to apply started on 15 March. When we have received the funds we can begin the process of compensating and our goal is for the first customers in our electricity network area to be compensated on the invoice created in April. At what time you are compensated depends on which invoice interval you have, but no later than December 2022.

Useful links

The  Swedish Government Office provides answers to common questions

Read the regulation on electricity price compensation

 

Frequently asked questions

Do I have to apply for the money?

No, you do not have to apply for compensation. This happens automatically and if you are within the range for compensation, we will credit the next invoice / invoices with the amount you are entitled to.

When do I receive the money?

First, Sundsvall Elnät needs to receive money from the Chamber of Deputies. Then we can distribute them, in the form of deductions / crediting of invoices.

Can you combine your consumption for these three months?

No. The compensation is calculated per month. For example, if you have consumed 500kWh per month, you cannot combine this.

How much do I get in compensation?

It depends on how much electricity you consumed during December, January and February. See ”the price list” for the correct amount.

Consumption (kWh) Compensation per month (SEK)

700 – 899 = 100

900 – 999 = 200

1000 – 1099 = 300

1100 – 1199 = 400

1200 – 1299 = 500

1300 – 1399 = 700

1400 – 1499 = 900

1500 – 1599 = 1100

1600 – 1699 = 1300

1700 – 1799 = 1500

1800 – 1899 = 1700

1900 – 1999 = 1900

2000 eller mer = 2000

Where can I see my invoices and keep track of this?

By logging on to my pages, you can view your invoices and see your consumption.

I want the money paid into my account, how do I proceed?

Sundsvall Elnät (we) does not pay any money. The compensation will be paid by deductions, also called credit, on future invoices. If the compensation exceeds the amount on the invoice, your excess credit amount will be deducted from succeeding invoices until the full compensation has been obtained.

How are the deductions / credits made?

The compensation is made via deductions on future invoices. If the compensation exceeds the amount on the invoice, your excess credit amount will be deducted from subsequent invoices until the full compensation has been received.

I moved in December / January / February. Do I receive compensation for the time I lived at the address?

You who have moved will receive compensation for the time you lived on the address and the compensation will primarily be used as a deduction / credit on the final invoice you receive from us. Should it turn out that your compensation exceeds the total amount of the final invoice, you will receive a letter from us with further information.

Do you get the compensation if you have several homes? Holiday home and residence?

Yes. The support applies to all private households / facilities that have consumed more than 700kWh during December 2021 and January and February 2022.


Do I who live in an apartment also receive compensation?

The support applies to all private households / facilities that have their own electricity network agreement and consumed more than 700kWh during December 2021 and January and February 2022. The apartment owner in a tenant-owner association with communal electricity is not entitled to electricity price compensation. The same applies to you who live in a rental apartment where the electricity is included in the rent.


I have a debt with you, can you use the compensation to pay my debt?

You can not use the compensation to pay previous debts. This can only be adjusted against future invoices.


Is it safe to trust the electricity meter reading?

Yes, you can trust the meter reading. Your compensation is based on the consumption you have been invoiced for.

My electricity meter is standing still, how can you calculate what compensation I should have?

If your electricity meter is standing still, no electricity has been paid for and you will accordingly not be compensated. When your electricity meter resumes metering, we will compensate you for consuming more than 700kWh during the period December to February according to the chart produced.

You have not been able to read my meter, what happens then?

We work continuously to read electricity meters that, for various reasons, have not been able to deliver meter readings to us. When we have a reading on a meter, you who have consumed more than 700kWh during December 2021, January and February 2022 will be compensated.

Why do they get support with a fixed contract? They have not been affected by the price increases, have they?

Those who have fixed price agreements have a kind of insurance. They have paid more each month for a long time to insure against unexpected increases and in addition, the prices of new fixed price agreements have now gone up. Even those who spread the cost of this over a longer period of time should be entitled to compensation.

Can electricity price compensation be relevant for more months if electricity prices continue to be high?

No, it is not relevant at this time. The Government’s proposal for extended electricity price compensation for March only applies to electricity price areas three and four, in other words, southern and central Sweden. At www.natomraden.se you can read more about this.

How many customers are affected?

Close to 9000 customers in our network.