Bredbandsutbyggnad – ServaNet

Som den största av sju delägare till fibernätsbolaget ServaNet äger Sundsvall Elnät ServaNets fiberkablar i marken i Sundsvall.

Det innebär att en betydande del av verksamheten i Sundsvall Elnät även består av nätverksamhet inom fiber och att vi därigenom står bakom utbyggnaden av bredband till invånare och företag i och kring Sundsvall.

EU-stöd för bredbandsutbyggnad

Projekt Dig.2020 pågår i fyra år och är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål, vilket är att 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. Projektägaren är Länsstyrelsen Västernorrland och det finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och länets kommuner. Sundsvall Elnät är en av bidragsmottagarna för ServaNet, i och med att Sundsvall Elnät är delägare i ServaNet.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort.

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

  • Europeiska regionalfonden – Finansiär
  • Tillväxtverket – Handläggare
  • Länsstyrelsen Västernorrland – Projektägare
  • Landstinget Västernorrland – Finansiär
  • ServaNet – Utförare
  • HEMAB, Sundsvall Elnät, Timrå och Ånge kommun – Bidragsmottagare

På ServaNets hemsida kan du läsa mer om utbyggnaden av ortssammanbindande fibernät

eulogo