Det här är Sundsvall Elnät

Sundsvall Elnät är ett kommunalt bolag som äger, bygger, driftar och förvaltar elnäten i Sundsvalls kommuns tätort.

Som medborgarägt nätföretag ansvarar vi för en av de mest kritiska infrastrukturerna i vårt samhälle idag – eldistribution. Det är vi som står för själva tjänsten att transporta elenergi till din bostad eller till ditt företag – om du bor i vårt elområde – i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö. Det ska vi göra till en rimlig kostnad, med få avbrott och med god kvalitet. Vi har dessutom beredskap för att åtgärda fel 24 timmar om dygnet, året runt.

Vi hjälper dig också gärna med:

 • Anslutning av el till din bostad, eller hur du ska göra vid en flytt.
 • Anslutning av tillfällig el vid t.ex. byggnation eller ett evenemang.
 • Ändring av din huvudsäkring.
 • Bevakning vid trädfällning, om du anmäler i tid.
 • Grävning så att alla våra kablar markeras ut var de går så att de inte skadas.

 

Från regionnätet passerar elen genom någon av våra sex mottagningsstationer där den omformas till så kallad mellanspänning. Denna spänning levererar vi antingen direkt till stora kunder ofta industrier eller andra storförbrukare av el som har egna transformatorstationer eller så passerar den genom någon av våra 512 nätstationer där den transformeras om till lågspänning för vidare leverans till mindre kunder.

Räknat på ett år omsätter vi cirka 630 GWh elenergi i våra nät. Energiomsättningen är ett mått på den mängd el som matats in i vårt nät från våra anslutningar till regionnätet.

 

Vi ansvarar för elnätet i centrala Sundsvall med omnejd och på Alnö. Tack vare den så kallade områdeskoncessionen inom det geografiska området så är det enbart vi som verkar här. Det står dig sedan fritt att välja vilken elhandlare du vill köpa din el av. Vill du inte göra ett aktivt val är Sundsvall Energi vår anvisningsleverantör av el.

Fakta Mått
Ledningsnätets totala längd 1764 km
Elnät i form av nedgrävd kabel 1572 km
Isolerad luftledning 187 km
Oisolerad luftledning högspänning 6 km
Investeringar i elnätet (2016-2019) 30 Mkr/år
Elavbrott per kund 2016 (exkl. överliggande nät) 25 min
Tillgängligheten år 2016 99,9990 %
Antal kunder 27833
Energiomsättning 630 GWh
Mottagningsstationer 6 st
Nätstationer 512 st

 

Vår vision är att med el göra det goda livet möjligt i Sundsvall.

Vår affärsidé är att underhålla och utveckla Sundsvalls lokala elnät för att trygga en god elförsörjning in i framtiden. Med det menar vi att vi finns till för dig som bor och verkar i Sundsvall.

Vi brinner för att utveckla den här staden och i grunden är det vi som ser till att det lyser, och vi rycker ut med full kraft om det inte gör det.

Som den största av sju delägare till fibernätsbolaget Servanet äger Sundsvall Elnät Servanets fiberkablar i marken i Sundsvall. Det innebär att en betydande del av verksamheten i Sundsvall Elnät även består av nätverksamhet inom fiber och att vi därigenom står bakom utbyggnaden av bredband till invånare och företag i och kring Sundsvall.

EU-stöd för bredbandsutbyggnad

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål, vilket är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland och länets kommuner. Sundsvall Elnät är en av bidragsmottagarna för Servanet, i och med att Sundsvall Elnät är delägare i Servanet.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort.

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

 • Europeiska regionalfonden – Finansiär
 • Tillväxtverket – Handläggare
 • Länsstyrelsen Västernorrland – Projektägare
 • Landstinget Västernorrland – Finansiär
 • ServaNet – Utförare
 • HEMAB, Sundsvall Elnät, Timrå och Ånge kommun – Bidragsmottagare

På ServaNets hemsida kan du läsa mer om utbyggnaden av ortssammanbindande fibernät

eulogo

 

 

Sundsvall Elnät är dotterbolag till Sundsvall Energi. Tillsammans ingår vi som kommunala bolag i kommunens Stadbackenkoncern som samlar alla kommunala bolag under en hatt.

Vår styrelse

Arianne Sundman, ordförande
Mikael Gäfvert, ledamot
Kent-Ove Unander, ledamot
Tommy Edström, ledamot
Margareta Jansson, ledamot
Tommy Ytterström, adjungerad

Styrelseprotokoll

pdf, 3 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2023-09-26pdf, 4 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2023-10-31pdf, 9 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2023-07-05pdf, 2 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2023-05-17pdf, 4 MB Styrelseprotokoll-Sundsvall-Elnat-2023-02-16pdf, 5 MB Styrelseprotokoll-Sundsvall-Elnat-2023-01-24pdf, 6 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2022-11-01pdf, 5 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2022-09-13pdf, 2 MB Protokoll Sundsvall Elnät årsstämma 2022pdf, 494 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2022-05-18pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2022-02-18pdf, 385 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2022-01-24pdf, 3 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2021-10-27pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2021-11-18pdf, 3 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2021-09-21pdf, 326 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2021-02-23pdf, 351 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2021-01-26pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-09-10pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-10-30pdf, 391 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-05-18pdf, 133 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-04-02pdf, 360 KB Styreleseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-01-22pdf, 287 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-02-21pdf, 391 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-05-18pdf, 279 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-11-01pdf, 251 KB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-09-17pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-06-20pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-05-23pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-02-20pdf, 2 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2019-01-21pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2018-10-30pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2018-09-14pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2018-05-16pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2018-02-21pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2018-01-22pdf, 1 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2017-11-02pdf, 2 MB Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2017-09-14

Sundsvall Elnät använder Sundvalls kommuns abonnemang för att administrera upphandlingar via E-avrop.

Ta del av våra större upphandlingar på E-avrop

Vår logotyp finns i två utföranden; svart och vit. Nedan finns logotyperna i formaten PNG och PDF.

Ladda ner våra logotyper