Regler för neutral elmarknad

Neutralitetsreglerna mot diskriminering och favorisering

Alla elnätsföretag är enligt Energimarknadsinspektionen skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur man säkerställer att verksamheten inte korssubventionerar elhandel eller elproduktion, och att inget elhandelsföretag diskrimineras eller favoriseras.

I planen beskrivs vilka som äger oss och vilka tjänster vi har gemensamt med Sundsvall Energi, som har elproduktion och elhandel i Sundsvall. Där finns också beskrivningar på hur vi säkerställer att det som Sundsvall Elnät betalar för tjänsterna är rimliga och marknadsmässiga priser. Vi har även gjort bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud. Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver. I planen finns våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Förutom övervakningsplanen ska vi årligen skriva och lämna in en rapport till Energimarknadsinspektionen där vi talar om hur vi arbetat med de punkter som finns i planen. Rapporten läggs ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Det viktigaste enligt neutralitetsreglerna är att:

  • Vi uppträder neutralt och inte favoriserar något elhandelsföretag i våra kontakter med kunderna.
  • Vi ser till att vi betalar marknadsmässiga priser för de tjänster vi köper inom vår koncern.