Regler för neutral elmarknad

Neutralitetsreglerna mot diskriminering och favorisering

Alla elnätsföretag är enligt Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur man säkerställer att verksamheten inte korssubventionerar elhandel eller elproduktion, och att inget elhandelsföretag diskrimineras eller favoriseras.

Övervakningsplanen

I planen som upprättas beskrivs vilka som äger oss och vilka tjänster vi har gemensamt med Sundsvall Energi, som har elproduktion och elhandel i Sundsvall. Där finns också beskrivningar på hur vi säkerställer att det som Sundsvall Elnät betalar för tjänsterna är rimliga och marknadsmässiga priser. Vi har även gjort bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud. Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver. I planen finns våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Förutom övervakningsplanen ska vi årligen skriva och lämna in en rapport till Energimarknads-inspektionen där vi talar om hur vi arbetat med de punkter som finns i planen. Rapporten läggs ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

2024-03-08

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Företagsuppgifter


Företagets namn

Sundsvall Elnät AB

Organisationsnummer

556502-7223

Övervakningsansvarig

Rikard Persson

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2023

Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av eller handel med el?

Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare

Nej

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part

Sundsvall Elnät drivs som ett självständigt aktiebolag med en styrelse som inte är gemensam
med koncernstyrelsen, en VD som inte är gemensam med koncernens VD samt en egen
budget och har därmed också ansvar för dess uppföljning.
Sundsvall Energi AB utför tjänster åt Sundsvall Elnät AB i form av kundservice (first line).
Bolagen har gemensamt kundsystem och databas, med användarstyrda behörigheter och
personliga inloggningar.
Sundsvall Elnäts och Sundsvall Energis identitet skiljer sig åt genom olika loggor.
Respektive bolag har eget telefonnummer för att komma till kundservice.
Inom den gemensamma kundservicen hanterar utpekade personer de olika telefoningångarna.
En kontinuerlig diskussion och utbildning pågår om vikten av att agera neutralt, objektivt och
icke-diskriminerande när elhandlarna, kunderna eller dess företrädare ringer kundtjänsten.
En manual, ”samtalsmönster”, finns framtagen. Utifrån kundens behov stöder den
kundtjänstmedarbetarens samtal så att hanteringen blir objektiv och icke-diskriminerande.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i
fritextfältet nedan

Kundregister

Ja

Förbrukningsregister

Ja

Kundanläggningsstatistik

Ja

Kunders kreditvärdighet

Ja

Avtalsvillkor

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

Leverantörsbyten

Ja

Nyanslutningar

Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information

2021 uppgraderades systemet för att separera faktura- och anläggningsställen mellan
Elhandel och Elnät vilket medför att beroendet som tidigare fanns vid fakturering upphörde.

För att säkra kravet om åtskillnad mellan elhandels- och nätfrågor/-information har flera
aktiviteter genomförts under åren såsom:
• Övervakningsplanen har uppdaterats med avseende på krav om skilda behörigheter för
personal på Sundsvall Elnät respektive Sundsvall Energi.
• Uppdaterade administrativa rutiner som tar höjd för att kundsystemet med en databas är
gemensamt för båda bolagen.
• Utbildning i det nya kundinformationssystemet.
• Informera och utbilda Sundsvall Elnäts medarbetare om vilka regler som gäller om åtskillnad.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

2023-07-05 Information/utbildning till Sundsvall Elnäts styrelse om neutralitetsreglerna,
övervakningsplan och rapport samt beslut om uppdaterad Övervakningsplan.
2023-03-14 Uppdaterad övervakningsplan och årsrapport utlagda på Sundsvall Elnäts
hemsida samt intranätet.
2023-03-27 Information/utbildning till Sundsvall Elnäts ledningsgrupp om neutralitetsreglerna,
övervakningsplan och rapport.
2023-03-13 Extra utbildning för kundservice om övervakningsplanen och dess syfte.
Information om övervakningsplan och neutralitetsreglerna finns med i introduktionsprogrammet för nyanställda.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen

Frågan om kundinformationssystemet och rutiner kring det har varit en fråga på ett flertal av
ledningsgruppens dagordningar under året.
Resultat av ledningsgruppens beslut har varit avstämningsmöten mellan Sundsvall Elnät och
Sundsvall Energi rörande behörigheter och åtskillnad utifrån lagstiftningens krav

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Vidaredelegation av VD

Beskriv vilka befogenheter denne har

Har befogenheter att vidtaga åtgärder
ifall övervakningsplanen inte följs.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen

Information om övervakningsplanen och dess syfte har skett i samband med företagets
gemensamma personalmöte för all personal. Information om övervakningsplan och
neutralitetsreglerna finns med i introduktions för nyanställda.

Har någon överträdelse skett av övervakningsplan?

Nej

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året

Årlig genomgång och uppdatering av övervakningsplanen samt rapportering till ledningsgrupp.
Bevakning och uppföljning sker löpande under året. Avvikelser rapporteras till ledningsgruppen.
Uppföljning, åtgärder och förbättringar av rutiner och manualer sker löpande under året av
ansvarig på kundtjänst och avräkningsenheten.
För uppföljning och åtgärder som specifikt berör leverantörsbyten och mätvärden
sammanställs dokument och händelser av ansvarig för mätvärdesprocessen.
Årligt möte med syfte att utvärdera och uppdatera övervaknings¬planen, sammanställa
händelser och dokument och utfärda rapporten.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Affärsområdeschef Elnät, Rikard
Persson

Ange befattning

Elnätschef

Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars nuvarande år?

Ange webbplats:

https://sundsvallelnat.se/fixa-elen-nar-du-flyttar/regler-for-neutral-elmarknad/

 

Det viktigaste enligt neutralitetsreglerna är att:

  • Vi uppträder neutralt och inte favoriserar något elhandelsföretag i våra kontakter med kunderna.
  • Vi ser till att vi betalar marknadsmässiga priser för de tjänster vi köper inom vår koncern.

Var informationen på sidan till hjälp?