Regler för hantering av personuppgifter

Från 2018-05-25 gäller följande regler för hantering av personuppgifter som har samlats in av Sundsvall Elnät.

Behöver du uppdatera dina personuppgifter? På Mina sidor kan du enkelt justera dina uppgifter.

Grundläggande principer

Sundsvall Elnät förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för rätt ändamål och syfte, och vi använder bara de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan ifrågasätta om vi behöver ha de uppgifterna registrerade på dig.

Syfte

Denna policy har upprättats för att värna om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag.
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information (kontrakt, mätvärden osv.)
 • Information om din anläggning/bostad/lokal
 • Registreringsnummer (parkering)
 • Avtalsrelaterad information
 • Fastighetsbeteckning
 • IP-nummer
 • Kundnummer
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande

Insamling av information

Sundsvall Elnät erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser kan vi därför be dig att uppge någon eller några av följande uppgifter: namn, adress, fastighetsbeteckning, postort, kontaktinformation, anläggnings-id, nätområde, personnummer och kundnummer när så krävs för att fullfölja din förfrågan eller för att kunna leverera din tjänst.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom uppgifter som:

 • du tillhandahåller oss direkt
 • registreras när du besöker vår hemsida
 • vi får från offentliga register
 • vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier
 • vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Information vi ger till dig

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Lagring av information

Sundsvall Elnät förbinder sig att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt samt att inte samla in fler personuppgifter än vad som krävs eller lagra dina uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig samt för att följa rådande lagstiftning. Alla personuppgifter vi samlar in lagras inom EU/ESS.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Sundsvall Elnät använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av Sundsvall Elnäts webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

Sundsvall Elnät skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta uppnås genom fysiska, elektroniska och praktiska åtgärder, inklusive utbildning och fortbildning av vår personal. Syftet är att ge högsta möjliga skydd åt personuppgifter vad gäller dataförlust, felaktig användning eller icke-auktoriserad åtkomst, utlämnande av uppgifter, förändring eller destruktion. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga och extra skyddsvärda uppgifter behandlas.

Användning av informationen

Sundsvall Elnät hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring.
Sundsvall Elnät kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning eller om det krävs i samband med en tjänst du beställt.
Sundsvall Elnät utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut
personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal (personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal) som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsansvarig

Sundsvall Elnät är personuppgiftsansvarig för ovan nämnda personuppgiftsbehandling, vilket innebär att det åligger oss att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt vis och i enlighet med gällande lagstiftning.

Rättelse och insyn

Sundsvall Elnät strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Telefon: 060-600 50 20
E-postadress: dataskydd@sundsvallelnat.se
Postadress: Förrådsgatan 5, 851 85 Sundsvall

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna integritets- och personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddssamordnare via e-post på adressen dataskydd@sundsvallelnat.se eller skicka informationen skriftligt till vår postadress: Sundsvall Elnät AB, Förrådsgatan 5, 851 85 Sundsvall.
Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn
Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn kan komma att göras och kommer då att uppdateras på denna sida. Ändringar börjar gälla från och med att den reviderade integritetspolicyn publiceras på hemsidan.

Dina rättigheter – registerutdrag

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som innehåller till exempel namn, kontaktuppgifter samt fastighets- och anläggningsuppgifter. Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Alternativ 1 – digitalt formulär

Klicka här för att komma till det digitala formulär där du kan beställa ett registerutdrag med E-legitimation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sundsvall Elnät använder Sundsvalls kommuns E-tjänsteplattform för det digitala formuläret. Därför kommer namnet Sundsvall, Sundsvalls kommun eller deras logga dyka upp vid vissa tillfällen. Exempelvis vid signering med BankID, som avsändare i mail, och i den PDF som skapas för ärendet.

Alternativ två – utskriven blankett

1. Fyll i och signera blanketten om registerutdrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2. Kom in till Sundsvall Elnäts kontor (Förrådsgatan 5, 851 85 Sundsvall) för att legitimera dig och lämna in signerad blankett. Du behöver legitimera dig för att vi ska kunna verifiera att registerutdraget lämnas till rätt person.

Var informationen på sidan till hjälp?