Tekniska krav

Nedan kan du läsa om vilka krav vi ställer på din produktionsanläggning

Tekniska krav produktionsanläggning
Typ A

 

 1. Maximalt tillåtna enfas märkeffekt är 3kW, Sundsvall Elnäts rekommendation är att alltid
  använda 3-fas anslutning.
 2. Alla anläggningsprodukter ska vara CE-märkta. Om anläggningen är CE-märkt följer den standarder och säkerhetskrav som fastställts av EU.
 3. Installationen bör följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av elproduktion till
  lågspänningsnätet - ALP” eller ”Anslutning av produktionsanläggningar till
  mellanspänningsnätet - AMP”.
 4. Installation får enbart utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag och utföras enligt
  gällande standard.
 5. Stickproppsanslutningar är inte tillåtet.
 6. Gruppcentral och mätarskåp ska ha särskild märkning som visar att anläggningen har
  elproduktion.
 7. Elproduktionsanläggningen ska ha ett Ö-driftskydd. Ö-driftskydd är en funktion eller en enhet som används för att skydda elproduktionsanläggningar mot skador orsakade av för höga strömmar.
 8. Huvudbrytaren/arbetsbrytaren ska vara låsbar och alltid finnas tillgänglig för Sundsvall Elnät.

  Alternativ 1: Installera brytare (lastfrånskiljare) på produktionsanläggningen. Den ska vara placerad utomhus och vara enkelt åtkomlig. Brytaren ska vara låsbar i öppet läge.

  Alternativ 2: Kundens befintliga huvudbrytare kan användas som arbetsbrytare om den är enkelt åtkomlig, låsbar i öppet läge och inkopplad efter elmätaren. Huvudbrytaren måste i sådana fall vara placerad utomhus i ett fasadmätarskåp eller stolpskåp och anläggningens huvudbrytare vara placerade efter elmätaren sett från nätet. Enligt ordningen: mätarsäkring - mätare - brytare. Vid äldre mätartavlor kan omtrådning behövas och det är då viktigt att utförandet följer den nu gällande standarden beträffande beröringsskydd, rätt dimensionering av plintar, huvudbrytare och säkringsapparater o.s.v.
 9. Elmätare som är anpassad för elanvändning och elproduktion måste vara installerad innan
  drifttagning. Installationen utförs av Sundsvall Elnät och är kostnadsfri.
 10. Anläggningsinnehavaren har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som det ska.
 11. Följande reläskyddsinställningar rekommenderas


  Tid

  Nivå

  Överspänning (steg2)

  60

  253,0 V

  Underspänning (steg 1)

  0,2

  264,5 V

  Överfrekvens

  0,5

  >51,5 Hz

  Underfrekvens

  0,5

  <47,5 Hz

  Skydd mot oönskad Ö-drift

  0,5

  2,5 Hz/s frekvens-derivata   

  OBSERVERA att Produktionsanläggningen får inte tas i drift innan idrifttagningskontroll är utförd av Sundsvall Elnät AB.

Tekniska krav vid anslutning av produktionsanläggning till högspänning

Om din anläggning är ansluten till en högre spänningsnivå än 230V/400V gäller andra krav än för lågspänningsanläggningar. Principen är densamma och syftet är att garantera att Sundsvall Elnäts personal kan arbeta säkert i vårt elnät. Riktlinjerna i följande dokument är framtagna av Energiföretagen och auktoriserade installatörer ska känna till och efterleva dem vid installation.

 1. Se särskilt krav gällande sektioneringsfack efter mätplats. Installatör ansvarar för att märkning om risk för bakspänning görs vid mätfacket.
 2. AMP – Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet.

  Några särskilt viktiga punkter:

  1. Under punkt 5.6 - Varje produktionsanläggning som ansluts till elnätet ska, som skydd för
  elnätet, förses med nedanstående skyddsfunktioner:
  – över- och underfrekvensskydd
  – trefasigt över- och underspänningsskydd
  – kortslutningsskydd
  – jordfelsskydd
  – skydd mot oönskad ödrift

  2. Under punkt 5.7 - För att Sundsvall Elnäts personal ska kunna arbeta säkert vid nätägarens mätare och på det matande elnätet, ska låsbar elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala märkeffekt monteras i anslutningspunkten till elnätsföretagets nät. Elkopplaren ska sitta lättåtkomligt för nätägaren, helst i direkt anslutning till nätägarens mätare.

 

I föranmälan ska Enlinjeschema för kundens anläggning bifogas.
Dokument med inställningar för skyddsfunktioner ska bifogas innan idrifttagning.

Registrera ärenden via föranmälan.nu

Sundsvall Elnät använder enbart föranmälan.nu för alla för- och färdiganmälningar.
Som installatör kan du följa ditt ärende genom hela processen från föranmälan till färdiganmälan.

Var informationen på sidan till hjälp?