Våra elmätare blir smarta

Mellan år 2020 och 2025 byter vi ut alla elmätare i vårt område. Mätarbytet sker eftersom regeringen tagit ett beslut om krav på nya funktioner i elmätare.

Funktioner som bland annat möjliggör registrering av mätvärden var 15:e minut, till skillnad från dagens timvärden. Den nya elmätaren underlättar för dig som är intresserad av energibesparingar och som vill vara aktiv på elmarknaden. Dessutom främjar den en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt ger möjlighet till en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Varför byter vi?

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsbolag i Sverige behöver byta ut sina elmätare innan år 2025.

När byter vi?

Totalt är det cirka 27 000 elmätare som ska bytas ut och arbetet kommer att ske i flera etapper.
Det betyder att det kan dröja innan vi påbörjar den etapp du tillhör och byter din elmätare. Målsättningen är att byta ut 800 elmätare i månaden och vår förhoppning är att vi klara med arbetet 2023.

Till dess att alla mätare är utbytta kommer en del avläsningar, vissa månader hos vissa kunder, behöva ske manuellt. Berörda kunder kontaktas via brev, samtal eller sms. Läs mer om det manuella avläsningarna.

Vilka byter?

Vi har anlitat Lundins Elektriska för att genomföra bytet av elmätare och det är till Lundins Elektriska du vänder dig om du har frågor om exempelvis tidsbokning.

Ska jag förbereda något inför bytet?

Vi är väldigt tacksamma om du plockar bort saker som blockerar mätaren, detta för att montören behöver stå framför mätaren vid bytet.

Ska jag betala för bytet av mätare?

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare.
Det är vi som nätägare som äger mätaren och du äger mätplatsen. Som fastighetsägare ansvarar du för din elanläggning. Elmätaren tillhör elnätsbolaget och kostnaden för drift och förnyelse tas ut igenom ordinarie elnätsavgifter.

Behöver jag vara hemma vid tillfället?

Det här gäller för dig som bor i villa:
Om elmätaren sitter tillgänglig utanför din bostad behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Sitter däremot elmätaren inne i din bostad behöver en vuxen person över 18 år släppa in oss. Är ingen hemma när vi kommer kontaktar vi dig för att boka in en tid. Det är inte möjligt att boka tid på förhand.

Det här gäller för dig som bor i lägenhet:
Då vi inte har någon tillgång till huvudnycklar behöver Lundins Elektriska boka en tid med dig.
Information om när mätarbytet sker i fastigheten sätts upp i trapphus/lägenhetsdörr en tid innan bytestillfället.

Det här gäller för företag:
Lundins Elektriska bokar en tid med dig, som äger lokalen eller driver verksamhet i lokalen, när det blivit dags för din tur.

Den nya elmätaren underlättar för dig som är intresserad av energibesparingar och som vill vara aktiv på elmarknaden. Via HAN-porten kan du bland annat läsa ut förbrukning till app som din elhandlare tillhandahåller och styra laddning av din elbil. Du som har fått din nya elmätare installerad kan här beställa kostnadsfri aktivering av HAN-porten (Home Area Network). Då aktiverar vi HAN-porten inom 5 arbetsdagar.

Här kan du läsa mer om den nya elmätarens funktioner.

För att förhindra spridning av Covid-19 behöver vi som företag, och du som kund, hjälpas åt.
Vårt nät behöver hålla en hög driftsäkerhet, kanske nu mer än någonsin.
Därför är vi extra rädda om våra montörer, vår driftpersonal och våra entreprenörer.
Inte minst, är vi rädda om dig som kund.

Det här gör vi, på Sundsvall Elnät, för att förhindra smittspridning av Covid-19

Vid minsta tecken på förkylning stannar vår personal hemma.

Våra medarbetare som arbetar administrativt har, sedan början av april, arbetat hemma.
Detta för att undvika onödiga folksamlingar, samt för att inte utsätta våra viktigaste resurser för eventuell smitta.

De medarbetare hos oss, som ingår i någon riskgrupp, kommer inte att göra hembesök under den här perioden.

Vi undviker att besöka dig som kund, om ärendet inte är av akut karaktär.

Vi undersöker möjligheterna att genomföra arbetet hos dig på andra sätt.

Vi håller ett avstånd till dig som kund, enligt vid var tid gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi har skyddsutrustning om arbetet kräver det. Tillgången till skyddsutrustning är begränsad och av den anledningen kommer vi, i den mån det går, att planera om arbeten. Detta för att minimera åtgången av dessa produkter.

Det här vill vi att du, som kund, gör för att minimera risken för smittspridning av Covid-19

Var ärlig med ditt mående.
När vi besöker dig är det av största vikt att du är helt symtomfri.

Berätta för oss om du tillhör en riskgrupp.
Vi ser då över möjligheterna att genomföra arbetet på annat sätt, alternativ skjuter fram arbetet.

Följ Folkhälsomyndigheten rekommendationer och håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer, vilket innebär att våra rutiner kan komma att förändras under tid.

Between 2020 and 2025 we will replace all electricity meters in our area. The change of meter takes place because the government has decided on requirements for new functions in electricity.

Functions that, among other things, allow the recording of measured values ​​every 15 minutes, unlike today’s hourly values. The new electricity meter facilitates for those who are interested in energy savings and who want to be active in the electricity market. In addition, it promotes reliable and efficient grid operation as well as the possibility of increased and cheaper integration of microproduction, such as solar.

Why do we change?

In September 2018, the government decided on requirements for new functions in the electricity meters. To live up to the legal requirement, this means that all electricity grid companies in Sweden need to replace their electricity meters before the year 2025.

When do we change?

In total, about 27,000 electricity meters will be replaced and work will be carried out in several stages.

This means that it may take a while before we start the stage you belong to and when we replace your electricity meter. The goal is to replace 800 electricity meters a month and our hope is that we will be able to complete the work in 2023.

Which company will be doing the switch?

We are hiring ”Lundins Elektriska” (Lundins Electricity) to carry out the exchange of electricity meters and it is to Lundins Elektriska you will have to contact if you have questions or inquiries, for example, making an appointment.

Should I prepare anything before the change?

We are very grateful if you remove items that block the meter, this is because the installer needs to stand in front of the meter that we will be replacing.

Should I pay for the replacement of meters?

As a customer, you do not pay a separate fee for the change of meter. We as the network owner own the meter and you own the measurement site. As a property owner, you are responsible for your electrical system. The electricity meter belongs to the electricity gridcompany and the cost of operation and renewal is charged through ordinary electricity grid fees.

Do I need to be home at the time?

This applies to those who live in a villa:
If the electricity meter is available outside your home, you do not need to be at home during the meter change. On the other hand, if the electricity meter is inside your home, an adult over 18 years old needs to let us in. If no one is home when we arrive, we will contact you to make an appointment. It is not possible to book ahead of time.

This applies to those who live in an apartment:
Since we have no access to the main keys, Lundins Elektriska needs to book an appointment with you. Information about when the meter change takes place in the property is set up in the stairwell / apartment door some time before the change opportunity.

This applies to companies:
Most commonly, the electricity meter is located on the facade, which means that the premises does not need to be manned during the visit. Lundins Elektriska will book an appointment with you as the owner of the real estate if you wish to be present at the time of the exchange.

For instructions of the new electricity meters, klick on the file below.

This is how we handle custumer visits during Covid-19

To prevent proliferation of Covid-19 we as a company, and you as a customer have to cooperate.
We care for our fitters, entrepreneurs and customerservice and that they stay healthy.
Especially, we care about you.

This is what we do to prevent proliferation of Covid-19

Our fitters will stay home if they feel the slightest symptoms of illness.
Our employees with administration duties will be working from home.
Our employees, included in a risk group, will not be performing home visits.
If the errand is not within acute character, we will reschedule our visit.
We will try to find other ways to execute our work if needed.
We will keep distance with you, as a client, according to the current recommendations from Folkhälsomyndigheten.
We have the necessary equipment if our work provides it.

This is what we would like you to do to prevent proliferation of Covid-19

Be honest with your state of health.
If your included in a risk group, let us know and we will find other ways to perform our work.
Follow Folkhälsomyndighetens recommendations and stay updated on www.folkhalsomyndigheten.se