Våra elmätare blir smarta

Mellan år 2020 och 2025 byter vi ut alla elmätare i vårt område. Mätarbytet sker eftersom regeringen tagit ett beslut om krav på nya funktioner i elmätare.

Funktioner som bland annat möjliggör registrering av mätvärden var 15:e minut, till skillnad från dagens timvärden. Den nya elmätaren underlättar för dig som är intresserad av energibesparingar och som vill vara aktiv på elmarknaden. Dessutom främjar den en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt ger möjlighet en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

VARFÖR BYTER VI?

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsbolag i Sverige behöver byta ut sina elmätare innan år 2025.

NÄR BYTER VI?

Totalt är det cirka 27 000 elmätare som ska bytas ut och arbetet kommer att ske i flera etapper.
Det betyder att det kan dröja innan vi påbörjar den etapp du tillhör och när vi byter din elmätare. Målsättningen är att byta ut 800 elmätare i månaden och vår förhoppning är att vi klara med arbetet 2023.

VILKA BYTER?

Vi har anlitat Lundins Elektriska för att genomföra bytet av elmätare och det är till Lundins Elektriska du vänder dig om du har frågor om exempelvis tidsbokning.

SKA JAG FÖRBEREDA NÅGOT INFÖR BYTET?

Vi är väldigt tacksamma om du plockar bort saker som blockerar mätaren, detta för att montören behöver stå framför mätaren vi bytet.

SKA JAG BETALA FÖR BYTET AV MÄTARE?

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare.
Det är vi som nätägare som äger mätaren och du äger mätplatsen. Som fastighetsägare ansvarar du för din elanläggning. Elmätaren tillhör elnätsbolaget och kostnaden för drift och förnyelse tas ut igenom ordinarie elnätsavgifter.

BEHÖVER JAG VARA HEMMA VID TILLFÄLLET?

Det här gäller för dig som bor i villa:
Om elmätaren sitter tillgänglig utanför din bostad behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Sitter däremot elmätaren inne i din bostad behöver en vuxen person över 18 år släppa in oss. Är ingen hemma när vi kommer kontaktar vi dig för att boka in en tid. Det är inte möjligt att boka tid på förhand.

Det här gäller för dig som bor i lägenhet:
Då vi inte har någon tillgång till huvudnycklar behöver Lundins Elektriska boka en tid med dig.
Information om när mätarbytet sker i fastigheten sätts upp i trapphus/lägenhetsdörr en tid innan bytestillfället.

Det här gäller för företag:
Mest vanligt är det att elmätaren sitter på fasaden vilket betyder att lokalen inte behöver vara bemannad under besökstillfället. Lundins Elektriska bokar en tid med dig som ägare av lokalen om du önskar vara på plats vid bytet.

Between 2020 and 2025 we will replace all electricity meters in our area. The change of meter takes place because the government has decided on requirements for new functions in electricity.

Functions that, among other things, allow the recording of measured values ​​every 15 minutes, unlike today’s hourly values. The new electricity meter facilitates for those who are interested in energy savings and who want to be active in the electricity market. In addition, it promotes reliable and efficient grid operation as well as the possibility of increased and cheaper integration of microproduction, such as solar.

WHY DO WE CHANGE?
In September 2018, the government decided on requirements for new functions in the electricity meters. To live up to the legal requirement, this means that all electricity grid companies in Sweden need to replace their electricity meters before the year 2025.

WHEN DO WE CHANGE?
In total, about 27,000 electricity meters will be replaced and work will be carried out in several stages.

This means that it may take a while before we start the stage you belong to and when we replace your electricity meter. The goal is to replace 800 electricity meters a month and our hope is that we will be able to complete the work in 2023.

WHICH COMPANY WILL BE DOING THE SWITCH?
We are hiring ”Lundins Elektriska” (Lundins Electricity) to carry out the exchange of electricity meters and it is to Lundins Elektriska you will have to contact if you have questions or inquiries, for example, making an appointment.

SHOULD I PREPARE ANYTHING BEFORE THE CHANGE?
We are very grateful if you remove items that block the meter, this is because the installer needs to stand in front of the meter that we will be replacing.

SHOULD I PAY FOR THE REPLACEMENT OF METERS?
As a customer, you do not pay a separate fee for the change of meter. We as the network owner own the meter and you own the measurement site. As a property owner, you are responsible for your electrical system. The electricity meter belongs to the electricity gridcompany and the cost of operation and renewal is charged through ordinary electricity grid fees.

DO I NEED TO BE HOME AT THE TIME?

This applies to those who live in a villa:
If the electricity meter is available outside your home, you do not need to be at home during the meter change. On the other hand, if the electricity meter is inside your home, an adult over 18 years old needs to let us in. If no one is home when we arrive, we will contact you to make an appointment. It is not possible to book ahead of time.

This applies to those who live in an apartment:
Since we have no access to the main keys, Lundins Elektriska needs to book an appointment with you. Information about when the meter change takes place in the property is set up in the stairwell / apartment door some time before the change opportunity.

This applies to companies:
Most commonly, the electricity meter is located on the facade, which means that the premises does not need to be manned during the visit. Lundins Elektriska will book an appointment with you as the owner of the real estate if you wish to be present at the time of the exchange.

[/utfallbar]