Bredbandsutbyggnad
- Servanet

Som den största av sex delägare till fibernätsbolaget Servanet äger Sundsvall Elnät Servanets fiberkablar i marken i Sundsvall.

Det innebär att en betydande del av verksamheten i Sundsvall Elnät även består av nätverksamhet inom fiber och att vi därigenom står bakom utbyggnaden av bredband till invånare och företag i och kring Sundsvall.

För att möjliggöra fiber till landsbygden söker vi som nätägare bidrag från, exempelvis, Europeiska regional- och jordbruksfonden. Nedan kan du läsa mer om Västernorrlands satsning för att nå regionens bredbandsmål samt om Servanets fiberprojekt, Holm och Viskan, där stödet från Europeiska jordbruksfonden var en viktig spelare i arbetet med att fiberansluta de båda byarna.

En grävmaskin och en grävmaskinist arbetar ute på en väg

Olika typer av EU-projekt

Dig.2020

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål, vilket är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland och länets kommuner. Sundsvall Elnät är en av bidragsmottagarna för Servanet, i och med att Sundsvall Elnät är delägare i Servanet.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort.

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

 • Europeiska regionalfonden – Finansiär
 • Tillväxtverket – Handläggare
 • Länsstyrelsen Västernorrland – Projektägare
 • Landstinget Västernorrland – Finansiär
 • Servanet – Utförare
 • HEMAB, Sundsvall Elnät, Timrå och Ånge kommun – Bidragsmottagare

På Servanets hemsida kan du läsa mer om utbyggnaden av ortssammanbindande fibernät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byabidrag - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

För att bygga fibernät på landsbygden behövs i de allra flesta fall bidrag för att priset per anslutning ska bli rimligt för den som ska ansluta sin fastighet till fibernätet. Via Landsbygdsprogrammet kan stöd sökas för utbyggnad av byanät i Västernorrlands- och Jämtlands län. Tack vare detta kan vi fiberansluta byar som ligger långt från närmaste fiberkabel, vilket ger marknaden bättre förutsättningar att verka på gles- och landsbygd.

Vad krävs för att få bidraget beviljat?

För att möjliggöra en fiberutbyggnad i ditt område behöver vi finansiellt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget baseras på antalet intresseanmälningar från permanent bosatta i området. Storleken på det finansiella stödet varierar från projekt till projekt och kan, i vissa fall, uppgå till 50% av den totala byggnationskostnaden. Bidraget är därför en förutsättning för att vi ska kunna fiberansluta dig, och dina grannar.

När byggnationskostnaden är uträknad och bidraget beviljat vet vi hur många i området som behöver beställa fiber för att vi ska kunna påbörja en fiberutbyggnad. Beställningsgraden beräknas då på antalet permanentbostäder i området. Äger du ett fritidshus och är bosatt på annan ort får du självklart beställa fiber av oss i samband med projektet. Anslutningsgraden påverkas dock inte av en fiberbeställning från ett fritidshus, utan det är antalet beställningar från fast boende i området som ska uppnå beställningsgraden.

Vad är Landsbygdsprogrammet?

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik och gäller från år 2014 till och med år 2020. Det finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och stödet söks via, handläggs och beslutas av Jordbruksverket.

Vanligtvis är det vi, Servanet, som ansöker om bidrag via Landsbygdsprogrammet för att bygga ut fibernätet till bostadsområdena. Ansökningarna om dessa stöd sker parallellt med våra byggnationsplaner. Vi kan även involveras i programmet genom att exempelvis en fiberförening ansöker om, och beviljas stödet, och utser Servanet till att utföra byggnationen till områdets bostäder. I båda fallen är det Servanet som sköter utbyggnad och driften, samt kundkontakterna vid arbetet med fibernätet.

Aktörer och roller inom Landsbygdsprogrammet i båda länen

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – Finansiär
 • Jordbruksverket – Handläggare
 • Länsstyrelsen Västernorrland och Jämtland – Administratör
 • Servanet – Utförare
 • ServaNets delägare – Bidragsmottagare

Våra byaprojekt Holm och Viskan

Mellan åren 2017-2019 anslöt Servanet 346 respektive 324 fastigheter i byarna Holm och Viskan. Detta tack vare stödet, i form av bidrag, från Europeiska jordbruksfonden. Utan bidraget hade Servanet, och vi som nätägare, inte haft någon möjlighet att bygga ut fibernätet i dessa byar.

Tillsammans verkar vi för en levande landsbygd.

 

Logga för Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logga för Landstinget Västernorrland
Logga för Länsstyrelsen Västernorrland
Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Är du intresserad av fiber eller vill du beställa tjänster?

På Servanets hemsida kan du läsa mer om fiberutbyggnaden

Var informationen på sidan till hjälp?