Vår historia

Visste du att en liten berguv
släckte hela vårt nät 1997?

Genom historien har Sundsvall Elnät spelat en avgörande roll i stadens utveckling och framtid. Från att ha varit en vital del av stadsstrukturen till att vara en drivkraft för hållbar elektrifiering.

Okej, vi tar det från början!

1888-1903

1888 - Samma år som den stora branden i Sundsvall väcktes frågan om ett kommunalt elverk för första gången. Då föreslogs att staden borde utreda anläggandet av ett elektricitetsverk i stället för att bygga upp och utvidga det nerbrunna gasverket.

1889 - Efter en livlig debatt tas det beslut om att bygga ett eget elverk.

1892 - Trots konkurrens från privata intressen tog Sundsvalls Elverk 1892 kommando över driften och framtidssäkrade stadens energiförsörjning. Sundsvall blev landets femte stad med eget elektricitetsverk.

1903 - Svenska Elverksföreningen bildas och Sundsvalls Gas- och Elektricitetsverk är en av instiftarna.

Efter stadsbranden 1888, Kyrkogatan österut.

Efter stadsbranden 1888, Kyrkogatan österut. Bildkälla: Sundsvalls museum

1917-1941

1917 - Staden köpte andelar i Hammarforsen för att säkra vattenkraft. Avtal med privata bolag och senare med Hammarforsens Kraftaktiebolag garanterade stadens elkraftbehov.

1923 - Cirka 5300 elkunder.

1931 - Sundsvall tappade sedan sin majoritet i Hammarforsen och avtalade att staden, i utbyte mot fallrätterna i Hammarforsen från 1931, får 500 kW frikraft per år samt från 1941 ytterligare 300 kW frikraft årligen. Dessutom avtalades om inköp av 1500 kW elkraft årligen. Denna överenskommelse säkerställde stadens elkraftbehov på lång sikt.

Sundsvalls gasverk på 1920-talet

Interiör från Sundsvalls gasverk på 1920-talet. Bildkälla: Sundsvalls museum

1954-1965

1954 - Genomförande av en spänningsomläggning. Från 127/220 volt till 220/380 volt. I slutet av 50-talet upphörde gasleveranserna i staden.

1965 - Sköns kommun hade ett eget kommunalägt elverk. I samband med kommunsammanslagningen 1965 uppgick Sköns elverk i Sundsvalls Stads elektricitetsverk. På Alnön fanns en eldistributionsförening som invånarna köpt andelar i. Efter en tid såldes hela andelsföreningen till Sundsvalls kommun.

1992-2008

1992 - 100 år med elektrictet i Sundsvall.

1996 - Avreglering av elmarknaden, Sundsvall Energi Elnät AB separeras från Sundsvall Energi AB och Göran Sörell tillsätts som VD.

1997 - Berguven Eloff flög in i högspänningsledningar i Korsta utanför Sundsvall. Trots detta överlevde "Eloff", troligtvis på grund av att dess fjäderskrud var våt under den regniga natten, vilket ledde till att elektriciteten främst passerade genom fjäderskruden i stället för genom fågelns kropp vid kortslutningen av strömmen. Kortslutningen i högspänningsnätet ledde till strömavbrott för 50 000 hushåll samt industrier och arbetsplatser i Medelpad, Ångermanland och i östra Jämtland.

2003 - Sundsvall Energi Elnät AB byter lokaler från Norra Järnvägsgatan och Kolvägen till Förrådsgatan och därmed samlades hela verksamheten under samma tak.

2006 - Bolaget blandades ofta ihop med Sundsvall Energi och 2006 plockades därför Energi bort ur namnet och bolaget namnändrades då till Sundsvall Elnät.

2008 - Fram till dess att Servanet bildades låg bredbandsutbyggnaden inom Sundsvall Elnät. Servanet var då ett registrerat varumärke som Sundsvall Elnät ägde och Servanet var även en bifirma till Sundsvall Elnät.

Berguv

En berguv flög in i högspänningsledningar i Korsta utanför Sundsvall.

2009-2024

2019 - Vår mottagningstation, M3, på Södra berget fyller 50 år.

2020 - Covid sätter hela världen i tumult och förändring. Vi inför distansarbete. Även om den fysiska distansen var utmanande, då denna förändring inneburit anpassning och nya rutiner för många, men det har också visat sig vara en möjlighet att utforska och omfamna nya sätt att samarbeta och kommunicera.

2021 - Vår kundservice flyttar till Sundsvall Energi.

2022 - Elkrisen slår till mot hela Sverige.

2024 - Sundsvall Elnät byter grafisk profil, logotyp samt lanserar ny hemsida.

Elens väg till hushållen

Vill du veta hur du får el till ditt hushåll?

Var informationen på sidan till hjälp?