Elens väg

Upptäck hur den här vitala energikällan formas och
distribueras för att möta våra moderna behov.

Från startlinjen till mållinjen -
en energifylld resa

Elproduktionen omvandlar rörelseenergi till elektricitet med hjälp av generatorer. Dessa kan drivas på olika sätt, varav de vanligaste i Sverige är vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och fjärrvärme. Balansen mellan producerad och använd el är avgörande för att undvika störningar i kraftsystemet och säkerställa dess funktion. Stamnätet, regionnätet och lokala nät utgör infrastrukturen för att transportera el till slutanvändarna.

Steg 1: Elproduktion

Elproduktionen är som startskottet för ett maratonlopp, där rörelseenergi omvandlas till elektricitet vid generatorerna och det finns flera vägar för elektriciteten att ta sig framåt.

I Sverige är det vanligaste sättet att använda lägesenergin från:

  • vatten som forsar förbi turbinen i ett vattenkraftverk.
  • vindens kraft som driver rotorbladen i ett vindkraftverk.
  • kärnklyvning som värmer vatten i ett kärnkraftverk.
  • biomassa eller avfall som bildas av ett fjärrvärmesystem från ett kraftvärmeverk.

Steg 2: Förflyttning genom stamnätet

För att kraftsystemet ska fungera smidigt, måste elproduktionen vara i balans med den el som används. Det innebär att det behövs planering för den mängd el som behövs, samt säkerställande av svängmassa för att upprätthålla stabilitet i systemet. Detta görs med hjälp av stamnätet.

Bild på ett stamnät.

Steg 3: Regionnätet

Efter stamnätet närmar sig elen staden, via regionnätet. Regionnätet fungerar som en länk mellan transmissionsnätet och lokala nätet, och har en avgörande roll att distribuera el till olika områden. Genom regionnätet kan stora elförbrukare och vissa mellanstora elproducenter ansluta direkt till elnätet. Under denna överföringsprocess minskar elens spänning gradvis.

Steg 4: Det lokala elnätet

Lokalnätet är den sista stora etappen i eldistributionen och ansvarar för att leverera elen till mindre konsumenter. I vårt område passerar elen genom någon av våra sex mottagningsstationer där den omformas till hanterbar spänning för de flesta hushåll och företag.

Steg 5: Nätstationer och transformatorer

Nätstationen, eller transformatorstationen, markerar övergången till nedgrävda ledningar. Här fördelas elen och skickas vidare till kabelskåp. I vårt nät har vi 510 st nätstationer.

Steg 6: Leverans till hushåll och företag

I kabelskåpen delas elen upp i fler ledningar och leds mot husen. Varje kabelskåp och ledning har en avgörande roll i att förse hushåll och företag med den elektricitet de behöver för att driva sina apparater och belysning.

Visste du att du kan få driftavbrottsaviseringar?

På Mina sidor kan du under ”Kunduppgifter” bocka i ”sms” eller ”mail” beroende på var du vill få avbrottsinformationen och klicka sedan på ”spara”.

Var informationen på sidan till hjälp?