Sammanträdesprotokoll

Årsstämma

Sammanträdesdatum 2023-05-17

Ärendeförteckning

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande för stämman

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4 Val av en protokolljusterare

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen 4
sammankallad

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

§ 8 Beslut om:

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant

§ 10 I förekommande fall, val av revisor

§ 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor jämte suppleant

§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Stämmans avslutande

 

– – – –

 

Bolag

Sundsvall Elnät AB

Tid och plats

17 maj 2023, klockan 13.00. Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ägarombud

Reinhold Hellgren

Ledamöter

Arianne Sundman (styrelseordförande)

Mikael Gäfvert

Adjungerad

Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

 

Jenny Hedlund (Vision)

Elin Östberg (SEKO)

Övriga

Kent-Ove Ulander

Margareta Jansson

Tjänstemän

Göran Sörell (vd)

Rikard Persson (AO-chef)

Linda Kinell Lindström (kommunikationschef/protokollförare)

 

– – – –

Protokollet omfattar § 1 - § 13

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Reinhold Hellgren, Ägarombud

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

– – – –

§ 2 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.

– – – –

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade via ägarombudet enligt protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sundsvall 2019-01-28 § 6.

– – – –

§ 4 Val av protokolljusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet att justera dagens protokoll.

– – – –

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna förslagen dagordning.

– – – –

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

Ärendet

Mötesbokning, kallelse och handlingar var ägaren tillhanda i enlighet med vad som stipuleras av bolagsordningen.

– – – –

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022.

Ärendet

AO-chefen går igenom det ekonomiska utfallet för 2022.

Vd går i korthet igenom året som gått, organisatoriskt, samt för bolaget viktiga aktuella frågor såsom intäktsregleringen där det råder en stor osäkerhet inom hela branschen.

Mot bakgrund av tidigare direktiv avser bolaget investera förhållandevis kraftfullt i bland annat områdets mottagningsstationer för att bidra till energiomställningen och ett mer klimatsmart Sundsvall.

Vd berättar att bolagets tariffer ligger strax under snittet i Sverige, trots två år av ökade tariffer för att möta de nödvändiga investeringarna.

– – – –

§ 8 Beslut om:

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning 2022.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa vinstdisposition för 2022 enligt styrelsens förslag.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

– – – –

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att arvode skall utgå till styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt arvodesbestämmelser gällande för Stadsbackenkoncernen beslutade av kommunfullmäktige i Sundsvall; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

– – – –

§ 10 I förekommande fall, val av revisor

Vd informerar att det upphandlade revisionsföretaget är KPMG AB (556043-4465) med auktoriserade revisorn Therese Malmgren som huvudansvarig.

– – – –

§ 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor jämte suppleant

Beslut

Stämman antecknar

att KF enligt protokoll daterat 2022-12-19 § 57, för perioden 2023-2027 valt styrelseordförande och styrelseledamöter enligt följande:

Arianne Sundman, ordförande
Tommy Edström
Mikael Gäfvert

att KF enligt protokoll daterat 2023-02-27 § 23, för perioden 2023-2027 valt vice styrelseordförande och styrelseledamot enligt följande:

Kent-Ove Ulander, vice ordförande
Margareta Jansson

att KF enligt protokoll daterat 2023-02-27 § 23, för perioden 2023-2027 valt lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

Lena Brunzell, lekmannarevisor
Thomas Jäärf, lekmannarevisor ersättare

– – – –

§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det finns inga övriga ärenden att behandla varefter stämmoordföranden antecknar att samtliga beslut var enhälliga och förklarar årsstämman avslutad.

– – – –

§ 13 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

– – – –

Var informationen på sidan till hjälp?