Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2024-02-21

Styrelsemöte nummer 2/2024

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

BESLUTSPUNKTER (del 1)

§ 2 Årsredovisning 2023

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

A Föregående mötesprotokoll

B Beslutslogg

§ 4 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

D IT-kostnader

BESLUTSPUNKTER (del 2)

§ 5 Bolagsrapport, tertial 3 2023

§ 6 Likviditet

§ 7 Lekmannarevisionen

§ 8 Norra Nätdrift

§ 9 INFORMATION

A Investeringsprojekt 2024

B Nöjd-Kund-Index

C Energiavstämning

D Förändrat regelverk för framtidens elnät

E Smart energieffektivisering

F Tamarinden

G Nätutvecklingsplaner

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

A Utvärdering av styrelsens arbete

B Utvärdering av vd:s arbete

C Ändrade datum för styrelsemöten


Nästa styrelsemöte hålls den 22 maj 2024, klockan 13.00-16.00.

– – – –

 

Tid

13.00-16.00

Datum

21 februari 2024

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter

Arianne Sundman, ordförande

Kent-Ove Ulander

Tommy Edström

Mikael Gäfvert

Margareta Jansson

Adjungerad

Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

 

Jenny Hedlund, Vision

Elin Östberg, Seko (Skype)

Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Therese Malmgren, revisor KPMG (Skype, pkt 1-2)

Frånvarande

 

 

Protokollet omfattar § 1 - § 10

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Margareta Jansson, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Margareta Jansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

– – – –

BESLUTSPUNKTER (del 1)

§ 2 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Sundsvall Elnäts årsredovisning 2022. Helhetsbedömningen är att Sundsvall Elnät har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Stabs- och ekonomichefen kompletterar granskningsgenomgången med att öppna upp för
frågor. Styrelsen konstaterar att de är nöjda med genomgången och inte har några frågor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig redovisning av KPMG:s revisor.
Årsredovisning samt muntlig kompletterande genomgång av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 3A Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 1/2024 från 2024-01-24.

§ 3B Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

§ 4 VD-INFORMATION

§ 4A Organisation och personal

 • Inget att notera.

§ 4B Projekt

Vd informerar om pågående projekt:

 • I projektet Debbie, nytt koncerngemensamt debiteringssystem, pågår anbudsutvärdering.
 • Projektet för införande av ärendehanteringssystemet Lime pågår.
 • I det så kallade överrullningsprojektet pågår förberedelser för upphandling av mottagningsstationerna M50 och M8 samt att entreprenören planerar årets arbeten.
 • Förberedelser för årets byggprojekt pågår.

§ 4C Koncernledningsgrupp

Följande punkter diskuterades på senaste mötet i koncernledningsgruppen:

 • Debbie-projektet för nytt debiteringssystem.
 • Sundsvall Energis version av ärendehanteringssystemet Lime.
 • System för dokumentation för fiber, där tre alternativ gällande omfattning diskuterades.
 • Utvärdering av verksamhetsövergången.
 • El-produktion i Korsta kan användas för att täcka elnätsförluster.
 • Batterilager.
 • Örebros projekt i nya bostadsområdet Tamarinden.

§ 4D IT-kostnader

 • Bolagen har noterat en betydande ökning av IT-kostnader som aviserats av Sundsvalls kommun.
 • De tillhandahållna IT-tjänsterna har inte genomgått en formell upphandlingsprocess, inte heller har de varit föremål för förhandsöverenskommelser, beställningar eller
 • Det är viktigt att säkerställa att dessa kostnader står i direkt relation till företagets verksamhet för att uppfylla kraven i Aktiebolagslagen och Inkomstskattelagen, och undvika risken för oegentligheter i ekonomisk rapportering.

Styrelsen diskuterar ärendet och önskar hålla frågan vid liv.

– – – –

BESLUTSPUNKTER (del 2)

§ 5 Bolagsrapport, tertial 3 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagsrapport, tertial 3 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 3 för 2023. Med ett resultat på 59 miljoner kronor gör Sundsvall Elnät ett resultat nära budget på 60 miljoner kronor. Främsta anledningarna till ett bra resultat är att fler än väntat anslutit sig till elnätet under året samt den erhållna aktieutdelningen från Servanet. De negativa avvikelserna handlar till störst del om omkost­nader gällande mätarbytesprojektet och IT-kostnader.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 6 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Bolaget beräknar att behöva låna upp ytterligare 35 miljoner kronor under 2024 för att klara årets mycket stora planerade investeringar med anledning av energiomställningen. Bolaget använder cirka 15 miljoner kronor på checkkrediten och räknar med en utdelning på 5 miljoner kronor från Servanet.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 7 Lekmannarevisionen

Beslut

Styrelsen beslutar

att   Sundsvall Elnät inte har något att erinra mot rapportens slutsatser; samt

att   uppdra till vd att lämna remissvar till Lekmannarevisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer, i deras roll som lekmannarevisorer, genomfört en granskning av de kommunala bolagens rutiner kring användning av tjänstebilar.
Granskningen visade att det inte fanns något att anmärka på kring användandet och hanteringen av bolagets tjänstebilar.

Revisionen önskar att styrelsen, senast den 26 april i år, lämnar synpunkter på slutsatserna i granskningsrapporten.

Beslutsunderlag

Bilaga ”Granskningsrapport”, skrivelse samt muntlig redovisning vd.

– – – –

§ 8 Norra Nätdrift

Beslut

Styrelsen beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om:

att   medge att Sundsvall Elnät AB förvärvar aktier i Norra Nätdrift; samt

att   godkänna föreslagen bolagsordning för Norra Nätdrift; samt

att   godkänna föreslaget aktieägaravtal för Norra Nätdrift AB; samt

att   godkänna föreslaget ägardirektiv för Norra Nätdrift AB.

Ärendet

Genom att fördjupa samarbetet och förvärva aktier i Norra Nätdrift AB positionerar sig Sundsvall Elnät för att möta dagens krav. Genom att arbeta horisontellt med andra elnätsbolag kan Sundsvall Elnät även mer proaktivt adressera framtida utmaningar för eldistribution samt bidra till energiomställningen och elektrifieringen. Sundsvall Elnät besitter dessutom viktig kompetens som behövs för utvecklingen inom Norra Nätdrift - i både arbetsgrupper, styrgrupp samt i bolagets styrelse.

Jämtkraft Elnät AB som har etablerat bolaget Norra Nätdrift vill nu utöka partnerskapet genom att välkomna ytterligare tio bolag som delägare. Ägarandelarna planeras att fördelas procentuellt baserat på antalet elnätskunder som varje delägare har, dock efter godkännanden i respektive bolags kommunfullmäktige där så erfordras. Baserat den fördelningen skulle Sundsvall Elnät få en ägarandel om 11 procent.


Tillsammans vill parterna inom Norra Nätdrift utveckla en robust gemensam IT-systemplattform för att stärka kapaciteten för en trygg elnätsdrift och hållbar elförsörjning. Arbetet med att ta fram en kravspecifikation för den kommande upphandlingsprocessen är redan startad.

En detaljerad riskanalys samt analys av möjligheterna med samarbetet är upprättad.

Totalt sett förväntas samarbetet resultera i förbättrade tjänster för kunderna, optimerade driftskostnader och en starkare ställning på en alltmer dynamisk energimarknad. De initiala kostnaderna vägs upp av framtida kostnadsbesparingar som ett utökat samarbete mellan elva elnätsbolag planeras medföra.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor ”Gemensam systemplattform för nätdrift”, ”Aktieägaravtal”, ”Bolagsordning”, ”Ägardirektiv”, ”Beslutsunderlag fördelning ägarandelar Norra Nätdrift” samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 9 INFORMATION

§ 9A Investeringsprojekt 2024

Sundsvall Elnäts budgeterade investeringar för året uppgår till cirka 150 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor utgörs av investeringar i elnätet. 28 miljoner kronor avser fibernätet och ytterligare cirka 2 miljoner kronor är avsedda för övriga investeringar.

Av rena elnätsinvesteringar står upprustning och ombyggnad av mottagningsstationer för den största investeringen, följd av investeringar i lokalnätet i ett antal områden; Bydalen, Rättscentrum, Korstavägen och Sibirien.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av affärsområdeschef.

§ 9B Nöjd-Kund-Index

Sundsvall Elnäts senaste nöjdkundmätning genomfördes under hösten 2023. Med ett utfall på 73 procent, i ett bra helhetsintryck av verksamheten, når bolaget inte årets målsättning på 93 procent.

I den nya frågeställningen kring ett regelrätt NKI-värde (nöjd-kund-index) når bolaget däremot ett väldigt fint resultat. Med ett utfall på 69,1 placerar sig Sundsvall Elnät på ett medelvärde, som enligt den 100-gradiga skalan är ett värde mellan 65-75. Enligt Svenskt kvalitetsindex sammanställning över elnätsbolag så ligger snittet på 57,4, vilket då Sundvall Elnät passerar med råge redan första gången mätningen görs. Parametrar som kunden tar ställning till i NKI-undersökning är: hur nöjd kunden är med bolaget i sin helhet, hur väl Sundsvall Elnät uppfyller kundens förväntan samt hur nära ett perfekt elnätsbolag Sundsvall Elnät kommer.

År 2024 är det NKI-värdet som målsätts och följs upp i en ny mätning under kommande höst. Målet som ska nås är då 69.

Mätningen visar även på behovet av att utveckla exempelvis bolagets digitala plattformar till förmån för energibesparande åtgärder och att bolaget kan bli mer proaktiva i att visa på insatser till nytta för energiomställningen.

Underlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig föredragning av kommunikationschef.

§ 9C Energiavstämning

Varje år gör Sundsvall Elnät en jämförelse av förbrukning och temperatur inom det egna distributionsområdet. Mellan åren 2022 och 2023 minskade den normalårskorrigerade energiomsättningen i bolagets nät med 1,5 procent. Inmatningen till nätet var 4,3 procent lägre än ett normalår då det var varmare väder. Jämfört med föregående år minskade förbrukningen med 0,3 procent eftersom år 2023 var något kallare än 2022, samtidigt som den last som är temperaturberoende ökade lite.

Sedan 2006 har energiomsättningen i Sundsvall Elnäts nät minskat med nästan 25 procent.

Närmare analys av materialet visar att förändringen av den normalårskorrigerade energiomsättningen beror på att den icke temperaturberoende förbrukningen i elnätet minskat, medan värmelasten ökat något.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9D Förändrat regelverk för framtidens elnät

Utredningen ”Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät SOU 2023:64” analyserar behovet av att revidera det svenska regelverket för el- och gasnät för att möta samhällsutvecklingens krav, bland annat omställningen till ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Det inkluderar en omfattande utbyggnad av el- och gasnäten och en effektiv nätreglering. I utredningen ges förslag för att anpassa svenska lagar i enlighet med EU-rätt, vilket inkluderar översyn av intäktsramar och avgifter för anslutning och överföring, samt reglering av balans- och stödtjänster.

Förslaget ger även Energimarknadsinspektionen, Ei, ett mycket stort mandat att utforma intäktsregleringen på egen hand, vilket sannolikt innebär att man byter från ett kapacitetsbevarande synsätt till ett förmögenhetsbevarande. I utredningen föreslår man även att lagen om särskilt investeringsutrymme, outnyttjade intäktsökningar från tidigare reglerperioder (även kallat ”överrullning”), ska avskaffas.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig föredragning av vd.

§ 9E Smart energieffektivisering

Sundsvall Elnät deltar i Sundsvalls kommuns projekt för en smart energieffektivisering. Projektets fokus är att implementera IT-lösningar för energieffektivisering som ska bidra till att minska energianvändningen i kommunens fastigheter och ytterst uppnå en klimatneutral kommun.

Underlag

Bilaga ”Projektplan – Smart Energieffektivisering” muntlig redovisning av vd.

§ 9F Tamarinden

Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden i Örebro är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Det innebär att man fått klartecken att bygga ett eget elnät i bostadsområdet Tamarinden och att fastighetsägarna i stadsdelen får producera, lagra och dela energi mellan sina byggnader.

Det här förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela landet.

Sundsvall Elnät har ett möte inbokat med aktörer från Örebroprojektet för att lära mer.

Underlag

Bilaga samt muntlig redovisning av vd.

§ 9G Nätutvecklingsplaner

Enligt nya föreskrifter ska alla elnätsföretag senast den 31 december 2024 tagit fram nätutvecklingsplaner för åren 2025-2034. Sundsvall Elnät har startat upp arbetet som sedan ska lämnas in till Energimarknadsinspektionen samt publiceras på bolagets hemsida.

Underlag

Bilaga samt muntlig redovisning av affärsområdeschef.

– – – –

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 10A Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

§ 10B Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

§ 10C Ändrade datum för styrelsemöten

Några redan bokade styrelsemöten under hösten 2024 kolliderar med några av ledamöternas andra uppdrag, varför nya datum föreslås vid nästkommande styrelsemöte.

– – – –

Nästa styrelsemöte genomförs den 22 maj 2024.

Var informationen på sidan till hjälp?