Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-01

Styrelsemöte nummer 5/2022

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

C Föregående mötesprotokoll

D Beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

D Månadsvis fakturering

E Extra bolagsstämma i Servanet

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport per september

§ 4 Årsmål 2023

§ 5 Anslutningsavgifter 12 kV

§ 6 Tariffer 2023

§ 7 Investering i mottagningsstation M3 Södra Berget

§ 8 Investering i mottagningsstation M6 Granlo

§ 9 MRP 2023

§ 10 Internkontroll 2022

§ 11 Upphandlingspolicy

§ 12 Gemensam systemplattform

§ 13 Rutin för fördyring i investeringsprojekt

§ 14 Sändlista för månadsbreven

§ 15 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal 2023-2024

§ 16 INFORMATION

A Överklagan WACC

B Strategi för öppna elnät

C Budget Servanet 2023

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelseseminarium hålls klockan 13.00-16.00 den 2 november samt klockan 09.00-12.00 den
3 november 2022.


– – – –

 

Nästa styrelsemöte hålls den 24 januari 2023.

 

Tid

09.00-12.00

 

Datum

1 november 2022

 

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

 

Ledamöter

Arianne Sundman, ordförande

Mikael Gäfvert

Frida Burman

Kenneth Nordström

Sören Ödmark

 

Adjungerad

Tommy Ytterström

 

Personalrepresentanter

 

Elin Östberg, Seko

Jenny Hedlund, Vision


Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef


 

Protokollet omfattar § 1 - § 17

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Kenneth Nordström, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Kenneth Nordström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 4/2022 från 2022-09-13.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att bolaget har anställt, eller hyrt in:

 • en vikarierande kommunikatör,
 • en underhållsingenjör och
 • en vd-assistent.

Följande rekryteringar pågår:

 • en optotekniker,
 • en projektledare för fjärrvärme och
 • en IT-projektledare.

§ 2B Projekt

Vd informerar om att bolaget ligger efter med årets investeringsprojekt.

Mätarbytesprojektet går bra och enligt plan.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Vd informerar om Koncernledningsgruppens arbete:

 • Det fortsatta arbetet med gemensamma Mina sidor är försenat på grund av sjukdom.
 • Avtalen är, efter verksamhetsövergången, så gott som klara för Kundservice, Bygg och Mät - så när som på några SLA-värden som behöver förtydligas.

 • Uppdateringar i Ellagen, med planerad efterföljande föreskrift gällande mer renodlad elnätsverksamhet, kan komma att påverka organisationen i Sundsvall Elnät. Bolaget följer detta noggrant.

 • Fenixprojektet vid Korstaverket diskuterades.

§ 2D Månadsvis fakturering

I syfte att minska kreditförlusterna avser bolaget att gå från tre val av fakturaintervall till att enbart erbjuda kunderna månadsfaktura.

§ 2E Extra bolagsstämma i Servanet

För att genomföra hembudet på BTEA:s aktier hålls en extra bolagsstämma i Servanet den 17 november.

– – – –

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport per september

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatet per september 2022.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom resultatet per september 2022.

Per september är resultatet 51,4 Mkr och enligt senaste prognosen pekar resultatet för helåret på 63,5 Mkr mot det budgeterade på 60,2 Mkr.

Beslutsunderlag

Resultatsammanställning per september samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 4 Årsmål 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna årsmål och indikatorer för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

I samband med budgetprocessen tar ledningsgruppen varje år fram förslag till årsmål och bolagsindikatorer för nästkommande år – baserat på övergripande mål i ägardirektiven och bolagets långsiktiga målsättningar.

De övergripande målen baserat på ägardirektiven är följande:

 • Äga, driva och utveckla nätverksamhet för överföring av el och fiberoptiskt kommunikationsnät samt vara en aktiv huvudman inom dessa områden.

 • Skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta till stadsnätet samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor. Tillsammans med Servanet samverka till byggandet av ett regionalt ortssammanbindande nät. Tillsammans med Servanet, utan att snedvrida eller hämma konkurrensen, fortsätta utbyggnaden av stadsnätet på landsbygden.

 • Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 14 %. Prisnivån skall jämföras och vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra aktörer på den svenska marknaden.

 • Bolaget ska i samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra aktörer arbeta för att förbättra välfärden och livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer Sundsvallsbor.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2023:

 • Kundfokus med hög servicegrad och god kundåterkoppling ska genomsyra alla led i hela organisationen.

 • Med fokus på god hälsa, en hållbar och digital arbetsplats bibehåller och utvecklar vi vår vi-känsla och stoltheten över våra verksamheter.

 • Vi arbetar flödeseffektivt och kostnadsmedvetet.

 • Vi utvecklar ett robust elnät för framtiden där vi är en nyckelspelare för en hållbar energiomställning i Sundsvall.

Till varje årsmål finns indikatorer kopplade. Aktiviteter tas sedan fram tillsammans med medarbetarna i bolagets enheter - i syfte att nå årsmål och bolagsindikatorer. Utfall redovisas löpande i tertialrapporterna under 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

– – – –

§ 5 Anslutningsavgifter 12 kV

Beslut

Styrelsen beslutar

att    anta den framtagna modellen för nya anslutningar i mellanspänningsnätet.

Ärendet

Förfrågningarna med stora effekter har ökat markant senaste åren, främst med anledning av energiomställningen gällande exempelvis utbyggnad av publika laddstationer för elbilar samt för datahallar, fjärrkyla och industrier. Det medför att utrymmet i nätet minskar och att vår prismodell inte är hållbar.

För att komma tillrätta med detta och jämna ut prisbilden mellan kunderna, så att anslutningar av samma storlek kostar lika mycket, vill bolaget applicera samma kostnadsmodell som vid lågspänningsanslutningar – där kunden betalar för den del av nätet som faktiskt nyttjas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 6 Tariffer 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att    anta föreslagna justeringar av nättarifferna.

Ärendet

Med anledning av ökade kostnader för regionnätsavgifter samt för den fortsatta expansionen, som medför kraftiga investeringar i elnätet kopplad till energiomställningen, avser bolaget att höja kundernas nättariffer med ett genomsnitt på 10 %. En betydande del av ökningen kommer att hamna på den rörliga delen av kundens elnätsavgift – den del som är direkt kopplad till hur mycket energi som kunden förbrukar och därmed hur mycket energi som distribueras i ledningarna.

Höjningarna ligger inom den beslutade intäktsramen för innevarande reglerperiod.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 7 Investering i mottagningsstation M3 Södra Berget

Beslut

Styrelsen beslutar

att inom en investeringsram för projektet om 46,5 Mkr genomföra en förnyelse av mottagningsstationen M3 Södra Berget mellan åren 2023 till och med 2027.

Ärendet

Mottagningsstationen har uppnått sin tekniska livslängd. För att uppfylla kraven på person- och driftsäkerhet behöver stationen förnyas. Bolagets outnyttjade investeringsunderskott från tillsynsperioden 2012-2015, tillsammans med förändringar i Ellagen, gör detta ekonomiskt möjligt.

Förutom att stationen har uppnått sin tekniska livslängd bidrar en ombyggnad även till att möjliggöra den energiomställning som behövs samt att en ombyggnad sammantaget bedöms minska miljöpåverkan.

Bolaget avser därför att lägga en investeringsram för projektet om 46,5 Mkr mellan åren 2023 till och med 2027.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

– – – –

§ 8 Investering i mottagningsstation M6 Granlo

Beslut

Styrelsen beslutar

att Inom en investeringsram för projektet om 36 Mkr genomföra en förnyelse av mottagningsstation M6 Granlo mellan åren 2023 till och med 2027.

Ärendet

Mottagningsstationen har uppnått sin tekniska livslängd. För att uppfylla kraven på person- och driftsäkerhet behöver stationen förnyas. Bolagets outnyttjade investeringsunderskott från tillsynsperioden 2012-2015, tillsammans med förändringar i Ellagen, gör detta ekonomiskt möjligt.

Förutom att stationen har uppnått sin tekniska livslängd bidrar en ombyggnad även till att möjliggöra den energiomställning som behövs samt att en ombyggnad sammantaget bedöms minska miljöpåverkan.

Bolaget avser därför att lägga en investeringsram för projektet om 36 Mkr mellan åren 2023 till och med 2027.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

– – – –

§ 9 MRP 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna MRP för 2023.

Ärendet

Vid genomgång av Mål- och resursplan för 2023 så förväntas bolaget göra stora investeringar i elnätet kommande år för att möjliggöra samhällets energiomställning. Ökade kostnader för regionnätsavgifter och räntekostnader påverkar budget för 2023.

Kostnaderna i verksamheten har ökat men kompenseras av ökade nätintäkter och arrende från Servanet.

Sammantaget ger det här ett budgeterat resultat på 60,5 Mkr för 2023. Den totala investeringen för 2023 beräknas uppgå till 137 Mkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 10 Internkontroll 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2022.

Ärendet

Baserat på den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året som gått arbetat med den interna kontrollen. Detta för att säkra att förtagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

Följande områden har varit i fokus gällande internkontrollen under året:

 • Nätreglering, intäktsreglering, effektiviseringskrav – lång sikt.
 • NIS-direktivet, ISO 27000, nätkoder.
 • Koncerngemensamma system.
 • IT-säkerhet, hacking och intrång i cyberfysiska system.
 • Arbetsmiljö – allvarlig personskada eller olycka.

Bolaget har genomfört åtgärder inom samtliga områden för att säkra leveranser och hålla hög kvalitet nu och framåt. Internkontrollen gällande IT-säkerheten har med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina hög prioritet.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 11 Upphandlingspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ny upphandlingspolicy.

Ärendet

Den befintliga upphandlingspolicyn är uppdaterad senast 2010. Under den tiden har regelverk och omvärld förändrats en hel del, varför ett förslag till ny upphandlingspolicy nu har tagits fram.

Bolagets upphandlingar ska bidra till verksamhetens lönsamhet via inköp som leder till lägsta möjliga totalkostnad med rätt kvalitet och leveransprestanda.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

– – – –

§ 12 Gemensam systemplattform

Beslut

Styrelsen beslutar

att Uppdra till vd att teckna avsiktsförklaring och sekretessavtal med övriga intressenter inom Elinorr angående gemensam systemplattform för elnätsdrift.

Ärendet

Elinorr avser att implementera en gemensam IT-plattform för elnätsdrift. Detta för att kunna möta ökade krav gällande driftsäkerhet och bemanning dygnet runt samt för att möjliggöra ett fördjupat samarbete mellan bolagen.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 13 Rutin för fördyring i investeringsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att till nästa styrelsemöte återremittera rutin för projektuppföljning och beslutsordning av Sundsvall Elnäts investeringsprojekt.

Ärendet

Rutinen syftar till att tydliggöra vilka kontroller som genomförs avseende våra investeringar samt vilka befattningar och forum som behandlar olika typer av avvikelser.

Diskussion förs om att styrelsen önskar vara beslutande vid större avvikelser.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 14 Sändlista för månadsbreven

Beslut

Styrelsen beslutar

att behålla nuvarande sändlista för månadsbreven, med justeringen att månadsbreven även sänds till Stadsbackens vd Anders Johansson för eventuell vidarebefordran till lämpliga.

Ärendet

Månadsbreven skickas för närvarande till styrelsens ledamöter samt till föredragande tjänstemän som deltar vid styrelsemötena. Sändlistan kan utökas om styrelsen tycker att det är lämpligt.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 15 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal 2023-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och underteckna förslaget till Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet.

Ärendet

Ett nytt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal ska tecknas med Servanet för perioden 2023-2024.

Servanet har översänt avtalet för godkännande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 16 INFORMATION

§ 16A Överklagan WACC

Vd informerar om att vår överklagan nu har lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 16B Strategi för öppna elnät

Elinorrs strategidokument för Öppna elnät har uppdaterats och ger en bra överblick över vad som påverkar elnätsverksamheten nu och framåt.

Underlag

Rapporten ”Strategi för öppna elnät” samt muntlig föredragning av vd.

§ 16C Budget Servanet 2023

Servanets budget för 2023 är antagen av styrelsen. Verksamheten utvecklas stabilt och positivt.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelseseminarium hålls klockan 13.00-16.00 den 2 november samt klockan 09.00-12.00
den 3 november 2022.

– – – –

Nästa styrelsemöte genomförs den 24 januari 2023.

Var informationen på sidan till hjälp?