Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-24

Styrelsemöte nummer 1/2023

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

C Föregående mötesprotokoll

D Beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2022

§ 4 Likviditet

§ 5 Internkontrollplan 2023

§ 6 Ombud Energiföretagen

§ 7 Ombud EU DSO

§ 8 Ombud Norrsken

§ 9 Ombud Elinorr

§ 10 Ombud Sobona

§ 11 Rutin för projektuppföljning och beslutsordning av investeringsprojekt

§ 12 Alkohol- och drogpolicy

§ 13 Vd:s löneavtal

§ 14 10-årsmål

§ 15 Lekmannarevision arbetsmiljö

§ 16 Fiberanslutning av mobilmaster

§ 17 INFORMATION

A RP3 - domstolsprocess

B RP4 - förmögenhetsvärde

C NMI-sammanställning 2022

D Avslutat ärende Arbetsmiljöverket

E Anslutningsavgifter

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR

 

Nästa styrelsemöte hålls den 16 februari 2023, klockan 13.00-16.00.

– – – –

 

Tid

09.00-12.00

Datum

24 januari 2023

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter

 

Arianne Sundman, ordförande

Mikael Gäfvert

Frida Burman

Sören Ödmark

 

Adjungerad

Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

 

Elin Östberg, Seko

Jenny Hedlund, Vision

Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef

Frånvarande

Kenneth Nordström
Elin Östberg, Seko

 

Protokollet omfattar § 1 - § 18

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Sören Ödmark, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Sören Ödmark att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 5/2022 från 2022-11-01.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att bolaget arbetar med följande rekryteringar:

 • Mätchef
 • Beredare Elnät
 • Projektledare fjärrvärme och fjärrkyla
 • Teknisk projektledare IT

§ 2B Projekt

Vd informerar om pågående projekt:

 • Överrullningen.
 • Ärendehanteringssystemet som har lanserats på Servanet och planeras att införlivas även på Sundsvall Elnät.
 • Mätarbytet. Vid halvårsskiftet beräknas det vara klart.
 • Förnyade konkurrensutsättningar av entreprenörer och konsulter inför byggsäsongen pågår.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Det som avhandlats på senaste Koncernledningsgruppen är:

 • Phoenix-projektet.
 • Avtalet med Kundservice som var klart för påskrift.
 • Avtalet gällande Bygg som skulle skickas på remiss.
 • En renodlad elnätsverksamhet.
 • Rundvandring vid Korstaverket.

– – – –

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet för 2022.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom bokslutet för 2022. Resultatet landar på 67,3 miljoner kronor, vilket är över budget för året på 60,2 miljoner kronor. Största skälet är aktieutdelningen ifrån Servanet. Stabs- och ekonomichefen gick även igenom de huvudsakliga skälen till de relativt stora skillnaderna mellan gjorda investeringar och budgeterade investeringar för fjolåret.

Beslutsunderlag

Sammanställning av bokslut för 2022 samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Bolaget beräknar att behöva låna upp ytterligare 35 miljoner kronor under 2023 för att klara årets mycket stora planerade investeringar med anledning av energiomställningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-och ekonomichefen.

– – – –

§ 5 Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att   fastställa internkontrollplan för 2023.

Ärendet

Sundsvall Elnät har identifierat och prioriterat möjliga risker i verksamheten för år 2023. Prioritering har skett utifrån högst sannolikhet för att kunna inträffa i kombination med hur omfattande konsekvens som händelsen skulle få om den inträffade.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 6 Ombud Energiföretagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att    utse vd till ombud till Energiföretagens årsstämma.

Ärendet

Energiföretagens årsstämma genomförs den 23 mars 2023 i Stockholm. Kloss i kloss genomförs Energiföretagens årskonferens - Energi 2023 - som hybridmöte i två dagar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 7 Ombud EU-DSO

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse vd till ombud vid EU-DSO:s årsstämma samt,

att om möjligt lämna fullmakt till Elinorr att representera bolaget vid EU-DSO:s årsstämma.

Ärendet

Stämmor i EU DSO är mycket formella tillställningar. Sundsvall Elnät rekommenderar därför att bolaget representeras av vd eller av Elinorr på EU DSO:s årsstämma. Datum för årsstämman är ännu inte kommunicerat.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 8 Ombud Norrsken

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert till ombud vid Norrskens årsstämma. I det fall som Mikael får förhinder träder vd Göran Sörell in som ombud.

Ärendet

Norrskens årsstämma genomförs den 25 april i Bollnäs.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 9 Ombud Elinorr

Beslut

Styrelsen beslutar

att     utse Sören Ödmark till ombud vid Elinorrs årsstämma.

Ärendet

Årsstämman för Elinorr äger rum den 28 mars 2023 i Orbaden. Stämman hålls i samband med ett medlemsmöte den 28-29 mars.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 10 Ombud Sobona

Beslut

Styrelsen beslutar

att inte utse någon ombud till Sobonas årsstämma.

Ärendet

Sobonas årsstämma kommer att äga rum i Stockholm i samband med Sobonadagarna 24-25 maj 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 11 Rutin för projektuppföljning och beslutsordning av investeringsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta rutin för projektuppföljning och beslutsordning för Sundsvall Elnäts investeringsprojekt.

Ärendet

Uppdaterad rutin tydliggör vilka kontroller som görs och vilka beslutsorgan som hanterar olika former av avvikelser. Större projekt, med en budget överstigande 4 miljoner kronor och med en kostnadsavvikelse på +20 procent, kräver beslut i styrelsen. Resterande projekt hanteras i tjänstemannaled och/eller föredras i styrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 12 Alkohol- och drogpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen Alkohol- och drogpolicy.

Ärendet

I syfte att upprätthålla en hälsosam arbetsplats, där medarbetare ska få möjlighet att befinna sig i sk friskgrupp, har nu den befintliga Alkohol- och drogpolicyn uppdaterats med en tydligare skrivning gällande misstanke om alkohol och/eller drogverkan. Medarbetare som vid bolagets misstanke vägrar delta i test kommer att få ett utfall som likställas vid ett positivt testresultat, och hanteras enligt bolagets handlingsplan för detta.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 13 Vd:s löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordföranden att förhandla med vd om nytt avtal.

Ärendet

Vd:s avtal löpte ut vid årsskiftet och ett nytt ett-årigt avtal för innevarande kalenderår ska upprättas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 14 10-årsmål

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta de uppdaterade 10-årsmålen.

Ärendet

Vid Sundsvall Elnäts styrelseseminarium den 2-3 november 2022 var befintliga 10-årsmål föremål för grupparbete. Under en samlad diskussion kokades synpunkter ned och förslag till revideringar gjordes.

Baserat på detta är förslaget till slutlig skrivning denna:

Vi är ett referensföretag inom elnätsbranschen.
Det som kännetecknar oss är:

 • ​Vårt hållbara medarbetarskap.
 • ​Våra kvalitetssäkrade och väl utvecklade verksamheter som möjliggör samhällets energiomställning.
 • ​Vår proaktiva kundkommunikation som bidrar till ett starkt varumärke.
 • ​Vårt agerande som skapar ett starkt förtroende för vår verksamhet.


Vi är en förebild inom smarta elnät.
Det betyder att:

 • ​Vi bidrar till samhällsnytta och är en förutsättning för det hållbara elektrifierade samhället.
 • ​Vi bidrar till tillväxt och till platsen Sundsvall.
 • ​Vi håller hög leveranskvalitet.
 • ​Våra smarta och digitala lösningar är en naturlig del av våra kunders vardag.​

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

– – – –

§ 15 Lekmannarevision arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar

att Sundsvall Elnät inte har något att erinra mot rapportens slutsatser, samt

att bolaget proaktivt ska driva sitt jämställdhetsarbete under 2023, samt

att uppdra till vd att lämna synpunkterna till Lekmannarevisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i deras roll som lekmannarevisorer, genomfört en granskning av de kommunala bolagens arbetsmiljöarbete.

​Revisionen önskar att styrelsen, senast den 20 mars 2023, lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i granskningsrapporten. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 16 Fiberanslutning av mobilmaster

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolaget investerar upp till 17 miljoner kronor i fiberanslutningar av mobilmaster om Net4mobility beställer dessa.

Ärendet

Tele2:s och Telenors gemensamma bolag Net4Mobility har begärt en offert från Servanet om att fiberansluta ett större antal mobilmaster i hela Servanets område. Av dessa återfinns flertalet i Sundsvall och Timrå kommuner. Affären möter de sedvanliga lönsamhetskraven i Servanet och en beställning skulle leda till investeringar på miljonbelopp.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 17 INFORMATION

§ 17A RP3 - domstolsprocess

Vd informerar om att Högsta förvaltningsdomstolen inte ger prövningstillstånd till elnätsföretagens överklagan av domen om innevarande reglerperiod 2020-2023. Detta innebär att Ei ska fatta beslut om intäktsramar för nuvarande period utifrån EU:s regelverk och inte enligt svenska Ellagen.

Underlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig föredragning av vd.

§ 17B RP4 - förmögenhetsvärde

Mycket tyder på att Ei avser byta modell för att värdera anläggningarna i intäktsregleringen för nästkommande reglerperiod 2024-2027. Av underlag de önskar få in tyder det på att de vill gå ifrån en kapacitetsbevarande- till en förmögenhetsbevarande modell. Hur en sådan förändring skulle påverka bolaget är ännu oklart.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 17C NMI – sammanställning 2022

Mätetalet för nöjdmedarbetarindex, NMI, landar för året på 84 med en målsättning på 83. Både november månads utfall och junis utfall landar på 84, vilket ger ett totalt utfall på detsamma. November månads undersökning visar att Sundsvall Elnät har en arbetsplats där de flesta trivs och mår bra. Särskilt glädjande är att 98 procent rekommenderar arbetsplatsen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av kommunikationschef.

§ 17D Avslutat ärende hos Arbetsmiljöverket

Då Arbetsmiljöverket bedömer att Sundsvall Elnät har gjort en fullgod utredning, vidtagit tillräckliga åtgärder och upprättat åtgärdsplaner så avskriver myndigheten ärendet – som gäller den allvarliga elolyckan som anmäldes den 8 november 2021.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 17E Anslutningsavgifter

Sundsvall Elnät har antagit Ei:s uppdaterade prislista för elanslutningar, vilka gäller från 1 januari 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa styrelsemöte genomförs den 16 februari 2023.
Vid mötet bokas datum för ett digitalt möte i syfte att utvärdera styrelsens- och vd:s arbete.

– – – –


Var informationen på sidan till hjälp?