Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-09-26

Styrelsemöte nummer 5/2023

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

C Föregående mötesprotokoll

D Beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 2

§ 4 Likviditet

§ 5 Ny visuell identitet och budskapsplattform

§ 6 INFORMATION

A Budgetförutsättningar

B Systemplattform drift

C Ombyggnation mottagningsstationer

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

A Nytt datum för nästa styrelsemöte

 

– – – –

Nästa styrelsemöte hålls den 31 oktober 2023, klockan 13.00-16.00.


 

Tid

13.00-16.00

Datum

26 september 2023

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter

Arianne Sundman, ordförande

Kent-Ove Ulander

Tommy Edström

Mikael Gäfvert

Margareta Jansson

Adjungerad

Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

 

Jenny Hedlund, Vision

Elin Östberg, Seko

Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

 

Protokollet omfattar § 1 - § 7

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Kent-Ove Ulander, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Kent-Ove Ulander att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan, med tillägg för punkten Övrigt ”Nytt datum för nästa styrelsemöte”, § 7A.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 4/2023 från 2023-07-05.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

 • Rekrytering av elingenjör pågår.
 • Rekrytering av IT-projektledare är avslutad och tjänsten tillsätts med intern sökande den 1 oktober.

§ 2B Projekt

Vd informerar om pågående projekt:

 • CRM- och ärendehanteringssystemet Lime löper på enligt plan, integrationer mot andra system pågår.
 • Upphandling, i form av en konkurrenspräglad dialog, för nytt faktureringssystem är inledd tillsammans med Servanet och Sundsvall Energi. Planerad tidsplan för införande är hösten 2024.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Frågor som diskuterats vid senaste mötet är:

 • Gemensam omvärldsspaning gällande el-/energibranschen.
 • Korstaverket och eventuell ombyggnad av mottagningsstation med anledning av Sundsvall Energis projekt Phoenix och samarbetet med Liquid Wind.
 • Gemensamt faktureringssystem.
 • Utvärdering av verksamhetsövergången som planeras till efter årsskiftet.
 • Kundservice – gällande overflow, AI-lösningar och Servanets behov framåt.

– – – –

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsrapport Tertial 2 för 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom Bolagsrapport Tertial 2 för 2023 och informerar om att resultatet per augusti landar på 41,3 miljoner kronor. Bolaget ser ut att överträffa årsbudgeten med ett par miljoner kronor, 62,6 miljoner kronor mot budgeterat 60,5 miljoner kronor. Den erhållna aktieutdelningen från delägda dotterbolaget Servanet uppges vara en viktig faktor.

Beslutsunderlag

Bilaga Bolagsrapport T2 samt muntlig genomgång av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att   godkännaden redovisade likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets
likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning.

Sundsvall Elnät följer kommunens finanspolicy och utnyttjar checkkrediten. Likviditeten ligger mellan -8 miljoner kronor och -38 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga Likviditetsprognos samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 5 Ny visuell identitet och budskapsplattform

Beslut

Styrelsen beslutar

att   godkänna förslaget till ny visuell identitet och ny budskapsplattform.

Ärendet

Sundsvall Elnät har levt med nuvarande visuella identitet sedan 2013 och tillhörande budskapsplattform längre än så.

För att framförallt synliggöra den roll gällande energiomställning och elektrifiering som bolaget har i Sundsvall är det dags för förändring – både i budskap och visuellt. Ett annat tungt vägande argument till förändring är att draksymbolen, som idag finns i logotypen, inte är förenlig med den grafiska profil som kommunen vill att bolagen har.

Bolaget har även behov av att stärka sitt arbetsgivarvarumärke med hänsyn till framtida kompetensförsörjning, vilket förslaget tar höjd för.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt bilaga och muntlig redovisning av kommunikationschef.

– – – –

§ 6 INFORMATION

§ 6A Budgetförutsättningar

Intäktsregleringen som fram tills strax innan semestrarna var högst osäker för nästkommande reglerperiod, är nu kommunicerad att den följer samma modell som tidigare för kommande period, vilket gör budgetförutsättningarna något enklare för 2024.

Detta till trots finns en osäkerhet regleringsmässigt gällande intäktsnivån och olika kostnadskomponenters utveckling samt stigande räntor på lån till stora elnätsinvesteringar. Effektivare arbetssätt internt är ett fokusområde för att möta ovan nämnda faktorer och motverka kostnadsökningarna som följer inflationen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

§ 6B Systemplattform drift

Elva elnätsbolag ingår i bildandet av nya driftbolaget, ett samarbete med målsättning att införa en gemensam IT-plattform för elnätsdrift, ett så kallat SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition.

Förväntade positiva effekter med samarbetet är många:

 • Kostnadseffektivitet när kostnader delas,
 • Resursoptimering genom delad expertis och gemensamma personalresurser,
 • Ökad tillförlitlighet/återställning vid systemfel och ökad IT-säkerhet då fler bidrar,
 • Snabbare implementering av ny teknologisk utveckling och innovationer,
 • Möjlighet till centraliserad effektiv övervakning och kontroll,
 • Större förhandlingskraft vid avtal med system- och serviceleverantörer.

Samtidigt finns vissa överväganden som behöver beaktas:

 • Integration av befintliga system kan vara komplex och kräva betydande arbete,
 • Säkerhetsaspekten med ett gemensamt system måste vara väl genomarbetad,
 • Alla involverade bolag måste noga efterleva omgärdande regelverk,
 • Organisationskultur och ledarskap måste synkas för att uppnå eftersträvad effektivitet,
 • Beslutsvägar och styrning måste vara tydliga.


En projektledare har hyrts in för arbetet att utarbeta samtliga bolagshandlingar och ta fram upphandlingsunderlag. När bolagshandlingarna färdigställts startar beslutsprocessen hos respektive delägare.

Vd får, av styrelsen, med sig frågan om privata bolagsaktörers eventuella påverkan vid kommunfullmäktigebeslut.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 6C Ombyggnation mottagningsstationer

Sundsvall Elnät kommer, som ett resultat av nya lagen från 2021 kring nyttjande av Särskilt investeringsutrymme, att dubblera elnätsinvesteringarna fram till och med år 2027. På det viset bidrar bolaget till kommunfullmäktiges beslut om förbättrad ekonomi i Stadsbackenkoncernen samt till energiomställningen som behövs för att möta ett kraftigt ökat effektuttag till följd av nyetableringar och elektrifiering av exempelvis transportsektorn.

Bolagets sex mottagningsstationer är centrala för att klara omställningen, varför omfattande analyser har gjorts kring varje station och resulterat i ett antal upphandlingar kring ombyggnationer.

Under våren blev transformatorupphandlingen samt upphandlingen kring ombyggnad av tre mottagningsstationer klara.

Under hösten förbereds upphandlingsunderlag för ytterligare två mottagningsstationer, M8 och M50. Dessa investeringsramar blir mest sannolikt föremål för beslut vid nästa styrelsemöte i oktober.

Bolaget arbetar även med en tekniskt specifikation kring mottagningsstation M9 vid Korsta-
verket. Blir Sundsvall Energis projekt med Liquid Wind av behöver stationen flytta och en ny byggas på ny plats i utkanten av fabriksområdet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

– – – –

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 7A Nytt datum för nästa styrelsemöte

Ordförande anmäler förhinder vid nästa bokade möte den 25 oktober. Mötesdeltagarna är överens om att mötet flyttas till den 31 oktober klockan 13.00-16.00 i samma lokaler. Protokollföraren anmäler förhinder till den 31 oktober. Bolaget ordnar ersättare.

– – – –


Nästa styrelsemöte genomförs den 31 oktober 2023.

Var informationen på sidan till hjälp?