Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-02-16

Styrelsemöte nummer 2/2023

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

C Föregående mötesprotokoll

D Beslutslogg

KUNDDIALOG

§ 2 Sundfrakt

§ 3 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Årsredovisning 2022

§ 5 Likviditet

§ 6 Örnsköldsallén

§ 7 Rättscentrum

§ 8 Södermalm/Östermalm

§ 9 INFORMATION

A Elpriskompensation

B Energiavstämning

C Grävbestämmelser

D Investeringsprojekt 2023

E Tilldelningsbeslut för krafttransformatorstationer

F Gemensam IT-plattform

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

A Mötesbokning, utvärdering av styrelsearbete och vd

 

Nästa styrelsemöte hålls den 16 maj 2023, klockan 13.00-16.00.

– – – –

 

Tid

13.00-16.00

Datum

16 februari 2023

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter

Arianne Sundman, ordförande

Mikael Gäfvert

Frida Burman

Kenneth Nordström

Sören Ödmark

Adjungerad

Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

 

 

Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef

Therese Malmgren, revisor KPMG

Olle Graeve, alltank AB (§ 2 Sundfrakt)

Fredrik Landegren, TRB Sverige AB (§ 2 Sundfrakt)

Frånvarande

Elin Östberg, Seko

Jenny Hedlund, Vision

 

Protokollet omfattar § 1 - § 10

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Frida Burman, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Frida Burman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 1/2023 från 2023-01-24.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

KUNDDIALOG

§ 2 Sundfrakt

Sundfrakt är inbjudna för att presentera sina planer för etablering av laddinfrastruktur för tung trafik.

Via dotterbolaget Alltank, som arbetar med försäljning av fordonsbränslen och förnybara drivmedel, ingår även bolaget i den rikstäckande branschorganisationen TRB – ett stationsnät med över 100 drivmedelsanläggningar runt om i landet.

Sundfrakt vill nu ingå samarbeten med elnätsbolag runtom i regionen och så även med Sundsvall Elnät för att skapa förutsättningar att elektrifiera sin tunga fordonstrafik med bland annat olika former av laddplatser på strategiska ställen i Sundsvall.

År 2035 siktar Sundfrakt på att vara klimatneutrala.

– – – –

§ 3 VD-INFORMATION

§ 3A Organisation och personal

Inget nytt att notera sedan senaste mötet.

§ 3B Projekt

Vd informerar om pågående projekt:

  • Överrullningen.
  • Ärendehanteringssystemet som har lanserats på Servanet och ska införlivas även på Sundsvall Elnät. Projektet är igång och löper på enligt plan.
  • Mätarbytet. Vid halvårsskiftet beräknas det vara klart. Projektet lider dock en liten brist på leverans av elmätare, vilket gör att några enstaka kommer att få sina mätare bytta efter halvårsskiftet.
  • Förnyade konkurrensutsättningar av entreprenörer och konsulter inför byggsäsongen pågår.

§ 3C Koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits.

– – – –

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Årsredovisningen 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Sundsvall Elnäts årsredovisning 2022. Helhetsbedömningen är att Sundsvall Elnät har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Sedan senaste granskningen avsåg bolaget att komma tillrätta med sin rutin för större kostnadsavvikelser i stora projekt. Detta är nu åtgärdat och styrelsen har beslutat om den nya rutinen för kostnadsavvikelser.

Stabs- och ekonomichefen kompletterar granskningsgenomgången med att öppna upp för frågor. Styrelsen konstaterar att de är nöjda med genomgången och inte har några frågor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig redovisning av KPMG:s revisor.
Årsredovisning samt muntlig kompletterande genomgång av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 5 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

På grund av stora utbetalningar för omfattande och höga investeringar med anledning av energiomställningen förväntas likviditeten bli svagare än planerat. Den föreslagna utdelningen från Servanet förstärker dock Sundsvall Elnäts kassa med cirka 5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

– – – –

§ 6 Örnsköldsallén

Beslut

Styrelsen beslutar

att   anta nya uppskattade kostnaden för att genomföra upphandlingen av Örnsköldsallén till 11,13 miljoner kronor.

Ärendet

Projektet Örnsköldsallén, som består av utbyte av lågspänning- och mellanspänningskablar samt utbyte av nätstation, blir enligt P2-kalkylen dyrare än först beräknat i P1-kalkylen. I P2-kalkylen tas hänsyn till fördyringar som skett i liknande projekt tidigare. Mycket av fördyringarna handlar om återställning av asfalt och schaktmassor, trafikavstängningar, borrningar och hinder under mark som är svåra att förutse.

Detta sammantaget gör att en mer rimlig kalkyl för projektet hamnar på 11,13 miljoner kronor istället för 8,7 miljoner kronor som kalkylerades tidigare.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 7 Rättscentrum

Beslut

Styrelsen beslutar

att    Rättscentrum etapp 1 och 2 senareläggs.

Ärendet

Projektet Rättscentrum etapp 1 och 2 har ökade kostnader i kalkylerna på nivå P2 jämfört med P1. Då bolaget ser ökande kostnader i flera projekt under året så behöver något eller några projekt senareläggas för att inte överskrida budget radikalt.

Projektet Rättscentrum etapp 1 och 2 är det projekt som har bäst förutsättningar att senareläggas. Skäl som talar för en senareläggning är exempelvis de stora trafikstörningar som redan sker inom samma område 2023 samt mer tid för samordning med andra projekt.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 8 Södermalm/Östermalm

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta nya uppskattade kostnaden för att fullfölja hela entreprenaden på Södermalm och Östermalm till 20 miljoner kronor.

Ärendet

Projekt Södermalm – Östermalm är uppdelat i fyra delprojekt men drivs i entreprenaden som ett gemensamt projekt. Projektet består av luftledning som ersätts med kabelnät i marken. Mellanspännings- och lågspänningskablar i området ersätts på grund av åldersskäl och kapacitetsbrist. Dessutom ingår byte av två nätstationer.


I september tog styrelsen beslut om en kostnadsökning i projektet. Nu ser bolaget att kostnaderna kommer att öka än mer, främst med anledning av ökade mängder schakt, mer asfalt och återställningar, mer trafikavstängningar och fler hinder i marken. Även kostnader för skarvplatser samt att hinder i marken senarelagt arbetet till vintertid vilket gör det än mer kostsamt. Även kommunens nya förslag till grävbestämmelser kan komma att påverka kostnaderna till det sämre.

Prognosen uppskattas nu till 20 miljoner kronor för projektet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

– – – –

§ 9 INFORMATION

§ 9A Elpriskompensation

Svenska kraftnät, kommer på regeringens uppdrag, att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ytterligare en elpriskompensation. Denna gång för månaderna november och december 2022. Elpriskompensationen ska dessutom omfatta hela landet, inkluderat kunder i elprisområdena 1 och 2 (vilket innefattar Sundsvall Elnäts område). Mycket tyder därför på att kunder i Norrland kommer att bli elpriskompenserade för höga elpriser under november och december 2022, såsom resten av landet.

Hur stor kompensationen blir eller när den sker är ännu inte klart. Sundsvall Elnät har ännu inte fått förfrågan om att administrera förbrukningsinformation för nämna månader.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9B Energiavstämning

Varje år gör Sundsvall Elnät en jämförelse av förbrukning och temperatur inom det egna distributionsområdet. Under 2022 minskade den normalårskorrigerade förbrukningen med 5,1 procent.

Sedan 2006 har energiomsättningen i vårt elnät minskat med nästan 25 procent.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9C Grävbestämmelser

Sundsvalls kommun har nya grävbestämmelser i kommunal mark på remiss. Förslaget är problematiskt både för Sundsvall Elnät och delägda dotterbolaget Servanet.

Sundsvall Elnät, där även ägandet av fiberinfrastrukturen finns, är det bolag i Stadsbackenkoncernen som gräver mest i kommunal mark. Förutom el och fiber utför bolaget entreprenader åt Sundsvall Energi.

Förslaget leder till ökade kostnader som bolaget inte kan parera för gällande Energimarknadsinspektionens intäktsreglering. Det försämrar lönsamheten och möjligheterna till avkastning i koncernen och därmed till att kunna bidra till Sundsvalls energiomställning där elektrifieringen är en förutsättning.

För Servanets del hämmar grävbestämmelserna samhällets digitalisering då det kommer krävas höjda anslutningsavgifter som kompensation.

Ordförande tar med sig frågan till Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9D Investeringsprojekt 2023

Sundsvall Elnäts totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 137 miljoner kronor. Av dessa utgör 110,9 miljoner investeringar i elnätsverksamheten, vilket i huvudsak handlar om två saker; betydande investeringar i mottagningsstationer och krafttransformatorer samt upprustning av lokalnätet på ställen där det behöver förstärkas och/eller byggas ut.

Gällande lokalnätet så ska elmätarbytet färdigställas till sista juni. Cirka 10 miljoner kronor vardera ska investeras i arbete med förstärkning och förnyelse av elnätet i området Örnsköldsallén och i Petersvik. I projekt Logistikparken etapp 2 ska området, till ett värde av dryga 7 miljoner kronor, förses med nya 10 kV kablar från närmaste mottagningsstationerna för att kraftförsörja området.

Bolaget ska även förse det nya området Kungsbackavägen, mellan Granlo, Granloholm och Bergsåker, med nya elledningar. Utöver detta kommer bolaget att byta ut ett antal nätstationer samt serviser för att möta trenden med fordonsladdning och egen elproduktion.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 9E Tilldelningsbeslut för krafttransformatorstationer

Upphandlingen av fyra krafttransformatorstationer samt option på fyra stycken är klar. Av fem anbud uppfyller två de så kallade ”skall-kraven” i förfrågan. Det mest fördelaktiga anbudet vad gäller leveranstid och teknik har fått tilldelningsbeslut. Prisbilden blev dock högre än väntat, men förhandling är inte möjlig med anledning av regelverket kring offentliga upphandlingar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9F Gemensam IT-plattform

Elinorrs medlemmar har nu haft ett första möte kring det bolag som tio av föreningens medlemmar har för avsikt att starta tillsammans. Syftet är att införa en gemensam IT-plattform för elnätsdrift som möjliggör av en proaktiv nätdrift som undviker överbelastningar och balanserar det lokala elsystemet.

Förslag till bolagshandlingar har upprättats kring det planerade gemensamma bolaget.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

– – – –

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 10A Mötesbokning, utvärdering av styrelsearbete och vd

Styrelsen, inklusive fackliga personalrepresentanterna, beslutar att mötas fredag den 3 mars på Sundsvall Elnät Förrådsgatan 5, klockan 13.00-15.00, för utvärdering av styrelsearbetet samt vd:arbetet.

Protokollförare meddelar dem som anmält förhinder till sittande möte.


Nästa styrelsemöte genomförs den 16 maj 2023.

– – – –

Var informationen på sidan till hjälp?