Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2022-09-13

Styrelsemöte nummer 4/2022

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

A Val av justerare

B Föredragningslista

C Föregående mötesprotokoll

D Beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A Organisation och personal

B Projekt

C Koncernledningsgrupp

D Förstärkt ledarforum

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport

§ 4 Likviditet

§ 5 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet

§ 6 Attest- och utanordningsinstruktion

§ 7 Fördyringar på Östermalm och Södermalm

§ 8 INFORMATION

A Elolyckan

B Varumärkesundersökning

C Dom angående den sk WACC:en

D SvK:s systemutvecklingsplan

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelseseminarium 2-3 november.


– – – –

 

Nästa möte hålls den 1 november 2022

 

Tid

13:00 -16:00

 

Datum

13 september 2022

 

Plats

Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall samt via Skype

 

Ledamöter

Arianne Sundman, ordförande

Mikael Gäfvert (Skype)

Frida Burman

Kenneth Nordström

Sören Ödmark

 

Adjungerad

Tommy Ytterström

 

Personalrepresentanter

 

Elin Östberg, Seko

Jenny Hedlund, Vision


Övriga

Göran Sörell, vd

Rikard Persson, AO-chef

Hans Forsman, stabs- och ekonomichef

Linda Kinell Lindström, kommunikationschef


 

Protokollet omfattar § 1 - § 9

 

Justeras

Arianne Sundman, Ordförande

Frida Burman, Justerare

Linda Kinell Lindström, Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Frida Burman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 3/2022 från 2022-05-18

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

– – – –

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att bolaget har anställt en driftoperatör och en IT-chef. En montör är på väg att avsluta sin anställning.

En underhållsingenjör, en vd-assistent och en kommunikatör (vikariat) är, via pågående rekryteringar, på väg in.

§ 2B Projekt

Reinvesteringar

Vd informerar om att bolaget ligger efter med årets investeringsprojekt. Detta beror till stor del på att det råder brist på personal och brist på materiel.

Mätarbytesprojektet

Mätarbytesprojektet går enligt plan. Det byts cirka 500 elmätare per månad och projektet förväntas vara klart till sommaren 2023.

Överrullningen och mottagningsstationerna

AO-chefen informerar om att mottagningsstationerna kommer vara en betydande del i den så kallade överrullningspengen.

Sju krafttransformatorer kommer att handlas upp för mellan 60-70 Mkr. Under oktober ska upphandlingsunderlag ut och i början av år 2023 hoppas vi ha kontrakten klara.

Hälften av mottagningsstationerna handlas upp under mitten av 2023 och resterande under slutet av 2023. Detta för att påbörja ett omfattande arbete med ombyggnad av mottagningsstationerna under 2024 och kommande år, fram till och med år 2027, då alla projekt ska vara klara för att få nyttja överrullningspengen från tidigare reglerperiod.

En del av dessa underlag kommer upp till beslut under nästa styrelsemöte den 1 november.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Vd informerar om Koncernledningsgruppens arbete som just nu handlar om företagens gemensamma Mina Sidor, beställarfunktioner och SLA mellan bolagen till följd av verksamhetsövergången. Koncernledningen behandlar även frågan om hur samarbetet kan utvecklas djupare mellan bolagen för att finna fler synergier.

§ 2D Förstärkt ledarforum

Vd informerar om det tvådagars ledarforum som ägt rum med ledare, fackliga företrädare och bolagens strategiska medarbetare. Temat var bolagens framtidsstrategier som togs fram 2019. Under utvärdering, diskussioner och analys var slutsatsen att strategierna i allra högsta grad fortfarande är väsentliga och viktiga för vår verksamhet och för utvecklingen framåt.

Framhållas kan att hållbarhet och digitalisering kommer att spela ännu mer avgörande roller framåt och att vi behöver arbeta än mer med detta internt – för att förstärka det våra verksamheters infrastrukturer redan bidrar med externt.

Kontentan är att grundmaterialet som togs fram 2019 fortfarande håller, men ska revideras gällande vissa formuleringar.

– – – –

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen redovisar bokslutet för tertial 2. Bolaget har ett starkt resultat med en vinst på 45 Mkr per augusti.

Enligt tertialrapporten prognostiseras ett resultat för helåret på cirka 10 Mkr bättre än budget.

Den främsta förklaringen är aktieutdelningen från Servanet.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2 samt muntlig presentation av stabs- och ekonomichefen.

– – – –

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning.

Under sommaren har bolagets checkkredit inom koncernen utökats med 40 Mkr till 80 Mkr.

Prognosen visar att likviditeten går ned mot -66 Mkr under det kommande halvåret, men prognosen är osäker till följd av betalplaner i kommande investeringsprojekt och materielinköp.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-och ekonomichefen.

– – – –

§ 5 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet

Beslut

Styrelsen beslutar

att    tillstyrka förslaget till Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet.

Ärendet

Nuvarande Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med Servanet löper ut vid årsskiftet, varför ett nytt avtal ska tecknas innan dess. Ett nytt avtal finns framtaget, det mesta med samma ordalydelse som nuvarande avtal. Två saker kan dock noteras; ändringar föreslås om att teckna löpande avtal med två års uppsägningstid. Det andra handlar om förtydliganden kring nätägarnas ekonomiska åtaganden vid ombyggnation, men ingen förändring mot rådande praxis.

Vidare ska avtalet kompletteras med att Servanet löpande ska redovisa ekonomiska förpliktelser som respektive delägare har mot bolaget vid ett utträde.

Ett förslag finns kring hanteringen av anslutningsintäkter vid kundens anslutningstillfälle.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

– – – –

§ 6 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att    godkänna uppdaterat attestreglemente och attestbehörigheter - med tillägget att en styrelseledamots attesträttighet, samt kontroll av detsamma, flyttar över till vice ordförande i Stadsbacken.

Jäv

Arianne Sundman och Mikael Gäfvert anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet

Vi gör årligen en översyn och uppdatering av attesträtter, inköpsrättigheter och tidsgodkännare med hänsyn till nyanställda, nya roller i organisationen och att personer avslutat sina anställningar. Det föreslås inga principiella förändringar av texten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-och ekonomichefen.

– – – –

§ 7 Fördyringar på Östermalm och Södermalm

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna de uppkomna fördyringarna.

att    uppdra till vd att, till nästa styrelsemöte, redovisa bolagets rutin för fördyrade projekt.

Ärendet

Projektet som är indelat i fyra delprojekt, drivs i entreprenaden som ett gemensamt projekt. Luftledning ska ersättas med ett nytt jordkabelnät, mellanspännings- och lågspänningskablar i området ersätts av åldersskäl och på grund av kapacitetsbrist. Byte av två nätstationsbyten kommer även att utföras i projekt.

Projektet har nu fördyrats. Det beror på två saker; anbud som kommit in avseende ombyggnation av ledningsnätet ligger drygt 20 procent över den förväntade nivån, på grund av ökade kostnader för materiel och drivmedel. Dessutom har kostnaderna ökat ytterligare till följd av oförutsedda hinder vid schaktarbetet; asfalt, kantsten och fiber ligger till exempel grunt, samt att man stött på mycket sten och berg.

Den 23 maj i år accepterades en fördyring på strax över 20 procent för att möjliggöra upphandling. Det motsvarar en kostnadsökning till 13,54 Mkr, men en trolig prognos idag ligger på omkring 16,5 Mkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

– – – –

§ 8 INFORMATION

§ 8A Elolyckan

Vd informerar om att Elsäkerhetsverket nu har beslutat att avsluta ärendet gällande den allvarliga elolyckan som inträffade 2021-11-05 i Ljustadalen i Sundsvall då arbete utfördes i en av Sundsvall Elnäts nätstationer.

Baserat på de noteringar, begärda handlingar och övrig information som efter sammanställning granskats av Elsäkerhetsverket bedömer de nu att de fått en tillräckligt bra bild över händelsen för att kunna fatta beslut om att ärendet avslutas.

Inga brister i den elanläggning som arbetet utfördes på har noterats. Inte heller har några anmärkningar i de berörda delarna av egenkontrollprogrammet för företagets elinstallationsverksamhet framkommit under granskningen. Myndigheten ser därför inga skäl till att fortsätta tillsynsärendet.

Underlag

Skriftligt beslut från Elsäkerhetsverket samt muntlig föredragning av vd.

§ 8B Varumärkesundersökning

Kommunikationschefen informerar om den varumärkesundersökning som genomförts. 200 kunder tillfrågades och mätningen visar att kunderna har en hygglig kännedom om verksamheten och i vilka situationer de ska kontakta bolaget. Med ett snittutfall på 75 procent nås dock inte riktigt årsmålet på att 80 procent ska känna till verksamheten. Det som drar ned betyget är att kunder har rätt dålig kännedom om att det är till Sundsvall Elnät man vänder sig vid frågor om energiskatten, som sedan ett antal år tillbaka ligger på elnätsbolagens faktura. Utfallet har dock förbättrats mot fjolårets resultat på 74 procent.

På frågan om helhetsintrycket av verksamheten anser 93 procent att bolaget gör ett bra jobb, vilket är bättre än ifjol då utfallet var 88 procent.

Relativt få tror att de kör elbil inom en tvåårsperiod samt producerar egen el. Relativt få använder Mina sidor och flera uttrycker att de kan tänka sig att byta till e-faktura trots att någon markant uppgång gällande detta inte har kunnat noteras i nuläget.

Underlag

Enkätbilaga samt muntlig föredragning av Kommunikationschef.

§ 8C Dom angående den sk WACC:en

Kammarrätten i Jönköping har avkunnat domar om hur den sk WACC:en ska beräknas. De konstaterar att de nya bestämmelserna i förordningen inte strider mot ellagen, men däremot mot Unionsrätten/EU-rätten, varför bestämmelserna inte får tillämpas. Målen ska därför åter till Energimarknadsinpektionen som ska fastställa nya intäktsramar. Vid den nya beräkningen ska myndigheten agera inom de ramar som EU:s regelverk ställer upp.

Branschen har överklagat domarna för att tidigare prejudicerande domar ska ha fortsatt rättsverkan. Ligger Kammarrättens domar fast är läget osäkert beträffande hela intäktsregleringen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 8D SvK:s systemutvecklingsplan

SvK har publicerat sin nya systemutvecklingsplan, ett plandokument med fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem innehållande utmaningar och pågående arbete som behövs för att möta framtidens behov av el. Detta dokument sträcker sig mellan åren 2022 till 2031. I planen delger SvK sin bild av kraftsystemet och de förändringar man ser och har att hantera. Massiva investeringar i stamnätet för att förstärka ledningsnätet inom och mellan Sveriges elprisområden är åtgärder man ser behöver göras.

Det är framförallt snittet mellan elprisområde två (som vi tillhör) och tre som påverkar kostnadsskillnaderna. När investeringarna i stamnätet har åtgärdat denna, så kallade flaskhals, ökar överföringsförmågan av el avsevärt, men kommer även att göra elpriserna mer flytande över hela landet. Det gör att vi kommer att se samma prisbilder här som i södra Sverige inom ett antal år, varför energieffektivisering är aktuell i vårt elprisområde redan nu.

SvK ger även förslag på sammanslagning av vissa elprisområden.

Underlag

Länk till SvK:s systemutvecklingsplan 2022-2031 samt muntlig föredragning av AO-chef.

– – – –

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Den 2-3 november hålls styrelseseminarium. Förslag till tema:

  • Öppna elnät,
  • Hur laddstolpar och egen elproduktion påverkar balanserna i vårt elnät och hur vi står rustade.

– – – –

Nästa möte genomförs den 1 november 2022.

Var informationen på sidan till hjälp?